Kursplan för Praktisk filosofi A

Practical Philosophy A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FP006
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Praktisk filosofi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-12-19
 • Reviderad av: Filosofiska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 36, 2009
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Ansvarig institution är Filosofiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten
kunna använda de begrepp och distinktioner som är nödvändiga för att kritiskt granska och ta ställning till argument
kunna läsa och förstå text som innehåller någon grad av formalisering av argument
kunna redogöra för några centrala praktisk-filosofiska problem
kunna analysera och kritiskt granska centrala normativa och värdemässiga frågor
kunna ge en systematisk behandling av vissa problem inom moralfilosofi
ha grundläggande kunskaper om värdeteori, normativa system och deras tillämpningar
kunna redogöra för huvuddragen i modern politisk filosofi och dithörande centrala frågor kring rättvisa, gällande rätt och rättigheter

Innehåll

Kursen består av följande delar: Kritiskt tänkande 7,5 hp, Etik 7,5 hp, Värdeteori och metafysik 7,5 hp och politisk filosofi 7,5 hp

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Varje del av kursen examineras separat genom en traditionell salsskrivning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2009

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kritiskt tänkande

 • Anderberg, Thomas Konsten att argumentera

  3., omarb. uppl.: Nora: Nya Doxa, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nagel, Thomas Danielsson, Sven; Josefsson, Jonas Vad är meningen med alltihop?

  Nora: Nya Doxa, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

 • Östling, Brutus; Hallberg, Ulf Peter Vad är upplysning? : Kant, Foucault, Habermas, Mendelssohn, Heidegren

  Stockholm ; a Stehag: Symposion, 1989

  Se bibliotekets söktjänst

Dessutom: Needham: Om logisk form, kompendium, säljes på institutionen. Kompletterande litteratur bestäms av betygssättande lärare.

Etik

Värdeteori och metafysik

Politisk filosofi

 • Idéer om rättvisa Rawls, John; Sen, Amartya; Walzer, Michael; Hansson, Sven Ove; Hermansson, Jörgen Hesslow, Germund; Larsson, Lars G.

  2. uppl.: Stockholm: ePan, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Simmonds, Nigel E.; Lindahl, Lars Juridiska principfrågor : rättvisa, gällande rätt och rättigheter.

  Stockholm: Norstedt, 1988

  Se bibliotekets söktjänst