Kursplan för Teoretisk filosofi A

Theoretical Philosophy A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FT017
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teoretisk filosofi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2009-02-11
 • Reviderad av: Filosofiska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 36, 2009
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Ansvarig institution är Filosofiska institutionen.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna


 • använda de begrepp och distinktioner som är nödvändiga för att kritiskt granska och ta ställning till argument

 • läsa och förstå text som innehåller någon grad av formalisering av argument

 • redogöra övergripande för viktiga västerländska filosofiska strömningar och centrala teoretisk-filosofiska frågeställningar, lösningsförslag och argumentproblem

 • visa förmåga att kritiskt och kontextmedvetet utföra analys av vissa klassiska texter

 • visa medvetenhet om generell tolkningsproblematik och något av filosofihistoriografins specifika problem

 • Ge en översikt över de viktigaste kunskapsteoretiska ståndpunkterna och argumenten i filosofihistorien och i den moderna debatten

 • Redogöra för argumenten för och emot identifikationen av kunskap som sann, berättigad trosuppfattning

 • Redogöra för argumenten för och emot kunskapens värde

 • Ha en uppfattning om kunskapens gränser

Innehåll

Kursen består av fyra delar:


 • Inledning till teoretisk filosofi: tanke, språk och värld 7,5 hp

 • Filosofins klassiker: antiken och medeltiden 7,5 p

 • Filosofins klassiker: den nya tiden 7,5 hp

 • Kunskapsteori 7,5 hp

Inledning till teoretisk filosofi: tanke, språk och värld 0.0 hp

Kursen består av två huvuddelar; i) en översikt över centrala teoretisk-filosofiska problem, ii) en introduktion av ett antal centrala begrepp som är nödvändiga för att kunna diskutera och ta ställning till filosofiska argument, nämligen - Idealism/ Realism/Skepticism, Rationalism/Empirism, Ontologi/Metafysik - Kunskap: veta att/veta hur, kunskap som sann, berättigad tro - Distinktionen epistemologi/ontologi - Argumentation: begriplighet, hållbarhet, relevans, tolkning, precisering, värdeutsagor/faktautsagor - Semantik: sanning, mening, referens - Logik: premiss, slutsats, deduktion, induktion, giltig-ogiltig slutledning, modus ponens, modus tollens, några vanligt förekommande ogiltiga argument. Logisk form/grammatisk form.

Filosofins klassiker: antiken och medeltiden 0.0 hp

Kursen är en historisk introduktion till några av den västerländska filosofins viktigaste problem. Mot bakgrund av en översikt över den filosofiska diskussionen under antik, senantik och medeltid undersöks genom studium av klassiska originaltexter ett antal problemställningar i detalj.

Filosofins klassiker: den nya tiden 0.0 hp

Kursen är en historisk introduktion till några av den västerländska filosofins viktigaste problem. Mot bakgrund av en översikt över den filosofiska diskussionen under 1600-talet, 1700-talet och 1800-talet undersöks genom studium av originaltexter ett antal inflytelserika problemställningar i detalj.

Kunskapsteori 0.0 hp

- Kunskapsteori från Comte till nutid - Observation, sensation, perception; yttervärld och mentalt innehåll - Begreppsbildning och omdömesakter - SBT-analysen av kunskap och Gettiers paradox - Reliabilism och Naturalism - Kunskap och visshet, fallibilism - Feministiska perspektiv på kunskap - Kunskap i metafysiska och religiösa frågor - Kunskapens värde

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen består dels av kontinuerlig examination i form av inlämningsuppgifter under kursens gång, dels av en skriftlig tentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2009

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Inledning till teoretisk filosofi: tanke, språk och värld

 • Anderberg, Thomas Konsten att argumentera

  3., omarb. uppl.: Nora: Nya Doxa, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nagel, Thomas Danielsson, Sven; Josefsson, Jonas Vad är meningen med alltihop?

  Nora: Nya Doxa, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

 • Östling, Brutus; Hallberg, Ulf Peter Vad är upplysning? : Kant, Foucault, Habermas, Mendelssohn, Heidegren

  Stockholm ; a Stehag: Symposion, 1989

  Se bibliotekets söktjänst

Dessutom: Needham: Om logisk form, kompendium, säljes på institutionen. Kompletterande litteratur bestäms av betygssättande lärare.

Filosofins klassiker: antiken och medeltiden

samt kompletterande litteratur som fastställes av betygssättande lärare.

Filosofins klassiker: den nya tiden

 • Descartes, René Marc-Wogau, Konrad Valda skrifter

  1. pocketutg.: Stockholm: Natur och kultur, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hume, David Beauchamp, Tom L. An enquiry concerning human understanding

  Oxford: Oxford University Press, 1999

  Det finns en nyare upplaga från 2008 som med fördel kan användas.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kant, Immanuel Quarfood, Marcel Prolegomena till varje framtida metafysik som skall kunna uppträda som vetenskap

  Stockholm: Thales, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kenny, Anthony Jakobsson, Jim Västerlandets filosofi

  Stockholm: Thales, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

samt kompletterande litteratur som fastställes av betygssättande lärare.

Kunskapsteori

Hansson & Olsson: Kompendium i kunskapsteori (kommer att kunna köpas på institutionen). Kompletterande litteratur, vilken bl.a. skall ta upp hermeneutiska, fenomenologiska och feministiska perspektiv på kunskap.