Kursplan för Fornisländska

Old Icelandic

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS115
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-03-30
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2009
 • Behörighet:

  Svenska språket/Nordiska språk B, eller Isländska 1 och 2.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår som valfri delkurs i Svenska 4 eller Svenska språket/Nordiska språk C. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001-05-31 och senast ändrad 2007-11-08.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna läsa och översätta samt språkligt och innehållsligt kommentera de texter som ingår i kursen

- kunna använda normaliserade prosatexter på fornisländska som källor med hjälp av ordböcker och andra hjälpmedel

- kunna redogöra för det fonologiska systemet och de viktigaste ljudförändringarna (avljud, omljud, brytning)

- kunna använda relevanta ordböcker

- känna igen regelbundna kasusformer samt känna till fornisländskans böjningskategorier och kasussystemet i den utsträckning som behövs för att identifiera viktiga satsdelar i texten.

Innehåll

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i fornisländska samt kännedom om nutida isländska.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar.

Examination

Kunskapskontroll sker genom skriftligt eller muntligt prov vid kursens slut. För godkänt betyg krävs fullgjord transkriptionsuppgift.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov tre gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen utgör antingen en valfri del av tredje terminens studier inom Svenska språket/Nordiska språk eller en valfri del i fjärde terminens studier i Svenska inom Lärarprogrammet.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Texter

På fornisländska läses ca 25 sidor, i svensk översättning en längre släktsaga och fem representativa eddadikter, allt enligt lärares anvisningar. Texterna väljs företrädesvis ur nedanstående lista.

Läroböcker

 • Benediktsson, Hreinn Islandsk språk

  Ingår i:

  Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid

  Malmö: Allhem, 1956-1978

  vol. 7 (1962) s. 486-493

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hallberg, Peter Den isländska sagan

  [Ny utg.]: Stockholm: ePan : b Esselte studium, 2003

  S. 30-112 (s. 30-43 och 73-112 genomläsning).

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Njörður P. Njarðvik, Island i forntiden : en översikt över den fornisländska fristatens historia

  Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1973

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ström, Folke Nordisk hedendom : tro och sed i förkristen tid

  3. uppl.: Göteborg: Esselte studium (Akademiförl.), 1985

  Används som uppslagsbok.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wessén, Elias Isländsk grammatik

  [Ny utg.]: [Stockholm]: [Institutionen för nordiska språk, 1992

  Alternativ Iversen, 1973.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ordböcker

 • Fritzner, Johan Ordbog over det gamle norske sprog

  4., omarb., forøget og forb. udg.: Oslo, c 1972-1973: 1972-1973

  Se bibliotekets söktjänst

 • Heggstad, Leiv; Hødnebø, Finn.; Simensen, Erik. Norrøn ordbok

  5. utg. av Gammalnorsk ordbok ved Hægstad og Torp: Oslo: Det Norske Samlaget, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vries, Jan de Altnordisches etymologisches Wörterbuch

  3. Aufl.: Leiden: Brill, 1977

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ásgeir Blöndal Magnússon, Íslensk orðsifjabók

  Reykjavík: Ordhabók Háskólans, 1989

  Se bibliotekets söktjänst