Kursplan för Populations- och samhällsekologi

Population and Community Ecology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG309
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-12-16
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 28, 2009
 • Behörighet: 120 hp, inklusive alt. 1) 40 p/60 hp biologi samt 20 p/30 hp kemi eller 20 p/30 hp geovetenskap alt. 2) 60 p/90 hp biologi. I båda fallen dessutom 15 hp Ekologi eller Limnologi på C-nivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper i ekologisk teori inom populations- och samhällsekologin. Kursen ger även färdigheter i att använda matematiska modeller som redskap för att förstå populationers utveckling och samhällsekologiska processer. Efter kursen ska studenten kunna:

Förstå och redogöra för


 • hur och varför man använder modeller inom ekologin. Hur man konstruerar, analyserar och testar

 • populationsmodeller. Skillnaden mellan fenomenologiska och mekanistiska modeller.

 • grundläggande modeller för inomartsinteraktioner. Täthetsberoende populationsdynamik.

 • grundläggande modeller för mellanartsinteraktioner. Predator-bytesmodeller, mekanismer för samexistens; jämvikt, icke jämvikt.

 • stadie- och åldersstrukturerad populationsdynamik: demografiska effekter, effekter av olika livshistoriestrategier.

 • nische-conceptet och alternativa förklaringsmodeller (exempelvis neutral theory) för biodiversitet och artsammansättning.

 • artsammansättningens och diversitetens betydelse för populations- och samhällsdynamiken.

 • betydelsen av interaktioner i födovävar för populationers och samhällens utveckling. Trofisk dynamik, direkta och indirekta effekter i födovävar.

 • betydelsen av rumslig skala för interaktioner inom och mellan populationer.

 • interaktioner mellan metapopulationer och metasamhällen.

Innehåll

Kursen bygger på studenternas ekologikunskaper från grundläggande kurser och ger en fördjupad kunskap i ekologisk teori. Kursen omfattar en betydande del grupparbeten där stor vikt läggs vid planering av vetenskapligt arbete och bearbetning av ekologiskt datamaterial (datasimulering, numeriska och statistiska beräkningar) som sedan redovisas skriftligt och muntligt.

Kursen ger färdigheter i att värdera och kritiskt granska forskningsresultat. Tyngdpunkten ligger på grundläggande träning i att hantera ekologiska data för att besvara problemställningar relevanta inom ekologisk forskning såväl som för tillämpning inom samhällets sektorer rörande ekologi, naturvård och hållbar utveckling. Kursen ger färdigheter i att använda matematiska och grafiska modeller för att analysera populations- och samhällsprocesser och med hjälp av dessa kunna tolka utfall och formulera nya hypoteser.

Delkurser: Teori (10 hp) och övningar (datalaborationer, grupparbeten; 5 hp).

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, datorövningar, litteraturuppgifter och projektarbeten. Deltagande i laborationer, datorövningar, litteraturuppgifter och projektarbeten är obligatoriskt.

Examination

Deltagande i datalaborationer och grupparbeten är obligatoriskt, och följs upp genom muntlig och skriftlig redovisning motsvarande 5 hp. Teoridelen omfattas av ett skriftligt prov motsvarande 10 hp.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.