Kursplan för Halvledarelektrokemi - molekylära solceller och fotokatalys

Semiconductor Electrochemistry - Molecular Solar Cells and Photocatalysis

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FY250
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-01-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 04, 2009
 • Behörighet: Grundläggande kunskap i atom- och molekylfysik eller fysikalisk kemi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten :


 • kunna förklara de grundläggande egenskaperna hos gränsytor mellan halvledar/elektrolyt och halvledar/molekyl, genom t.ex. lämpliga energidiagram.

 • diskutera processer som händer vid dessa ytor, speciellt processer relaterade till solenergi omvandling till electricitet i molekylära solceller och fotokatalys

 • kunna ge designregler för specifika tillämpningar i halvledarelektrokemi

 • vara bekant med flera experimentella tekniker för undersökning av sådana gränsytor samt kunna förklara en av dessa tekniker i detalj för kollegor. Dessa experimentella tekniker inkluderar impedansspektroskopi, laserblixtfotolys, transient fotoström och fotospänningstekniker och elektronspektroskopi.

Innehåll

1. Grunderna för halvledare
2. Halvledares gränsytor och kontaktytor mellan fasta faser.
3. Grundläggande elektrokemiska system
4. Gränsytor mellan halvledare och elektrolyt
5. Elektronöverföringsreaktioner vid ytor.
6. Färgämnessensitering och fotokatalys
7. Nanopartiklar och nanostrukturerade system
8. Halvledande molekylära material

Undervisning

Föreläsningar med övningar. Lärarledda tillfällen med specifika problem. Laborationer.

Examination

Skriftlig hemtentamen. För godkännande fodras även godkända laborationer (1 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.