Kursplan för Grundläggande psykoterapi med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (uppdragsutbildning)

Introductory Psychotherapy in Cognitive Behavioural Theory (Contract Education)

Kursplan

 • 45 högskolepoäng
 • Kurskod: 8PS300
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-11-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2008
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslut och riktlinjer

Förutsättningar
Kursen ges som uppdrag och uppdragsgivare är Akademiska sjukhusets i Uppsala psykiatridivision. Antagning av deltagare, anställda inom divisionen, ombesörjs av uppdragsgivaren. Kursen ges under tiden januari 2009 - januari 2011.

Den teoretiska undervisningen ges i universitetets lokaler, medan klientarbetet, handledningen och självkännedomsövningarna ges i lokaler vid Akademiska sjukhuset. Handledare på klientarbetet är psykologer och psykoterapeuter med psykoterapihandledarutbildning. Patienter i behandlingsarbetet är patienter vid den psykiatriska verksamheten vid Akademiska sjukhuset.


Syfte
Utbildningens övergripande syfte är att deltagarna efter godkänd kurs skall kunna bedriva psykoterapeutisk behandling under handledning av legitimerad psykoterapeut. Utbildningen avser vidare att ge deltagaren kunskaper om och insikter i det inlärningsteoretiska synsättet och i den psykoterapeutiska behandlingens möjligheter och begränsningar som alternativ till, men också i samverkan med, annan behandling inom den psykiatriska vården. Utbildningen avser presentera ett brett perspektiv av behandlingsformer, exempelvis aktualiseras gruppbehandling och case managementmetodik.

Mål

Efter genomgången och godkänd kurs skall deltagaren
- översiktligt kunna redogöra för vissa grundläggande psykologiska teorier och empirisk bas som grund för psykoterapeutiska teorier och metoder,
- kunna redogöra för elementära grunder i vetenskaplig metod vid psykologisk forskning, i synnerhet för metoder och problem i utvärderingsstudier,
- kunna identifiera kritiska frågor i värderingen av kvantitativa och kvalitativa analysmetoder och i diskussionen om vad som är evidensbaserad psykoterapi,
- kunna redovisa goda kunskaper i diagnostiska kriterier enligt DSM-IV och kunna relatera denna kunskap till olika psykopatologibegrepp och till syn- och arbetssätt vid KBT,
- kunna redogöra för teorier och förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande av den typ av problem man ofta möter hos patienter i psykiatrisk verksamhet,
- kunna redogöra för olika metoder och former, men med fokus på KBT-metoder, för behandling av sådana problem,
- kunna, utifrån en beteendeanalytisk referensram, identifiera och beskriva en patients problem,
- kunna, under handledning, analysera och konceptualisera denna problematik,
- kunna förklara hur val av behandlingsmetoder bygger på problemanalysen,
- kunna, under handledning, planera och genomföra en kognitiv beteendeterapi,
- uppvisa en tydlig psykoterapeutisk kompetens vid behandlingsarbete och under handledning kunna bedriva kognitiv beteendeterapi på ett professionellt sätt
- ha utvecklat en ökad självkännedom och kunskap om egna styrkor och svagheter i sin roll som behandlare samt
- visa kunskap om den terapeutiska alliansens betydelse och utvecklingsprocess.

Innehåll

Kursen är indelad i följande fem delkurser och poäng.

1. Grundläggande psykologi, vetenskaplig metod och utvärdering, 7,5 hp
Inom delkursen aktualiseras några etablerade teorier inom psykologin som har relevans för psykoterapeutiska teorier, t.ex. inlärnings-, kognitions-, personlighets- och socialpsykologi. Grundläggande begrepp inom vetenskaplig metod presenteras och tränas. Olika forskningsdesigners styrkor och svagheter diskuteras, fr a i samband med utvärderingsstudier inom psykoterapiområdet.

2. Psykiatrisk diagnostik och psykopatologi, 7,5 hp
Diagnostiska kriterier, i första hand enligt DSM-IV-systemet, presenteras och relateras till psykopatologibegrepp inom andra synsätt vid olika syndrom, speciellt inom KBT-modellen. Psykiatrins roll i samhället över tid diskuteras.

3. Psykoterapeutiska teorier inom KBT, strategier och metoder för förändring, 18 hp
Undervisning ges i beteendeanalys, vilken tränas och diskuteras teoretiskt, kliniska fall analyseras. Psykoterapiteorier på inlärningspsykologisk och kognitiv beteendepsykologisk grund presenteras och jämförs med andra psykoterapiteorier. Olika teoriers förklaringsförmåga för uppkomst och vidmakthållande av patienters problem inom företrädesvis psykiatrisk verksamhet diskuteras. Olika KBT-metoder presenteras, liksom deras tillämpningar vid olika typer av problem och psykiatriska syndrom. En genomgång av andra format än individualterapi görs, t.ex. terapi i grupp, par- och familjeterapi, multisystemisk terapi och självhjälpsterapi via Internet. Vidare analyseras klinisk psykofarmakologi relativt kognitiv beteendeterapi och tränas samtals- och intervjuteknik.

4. Psykoterapi under handledning, 9 hp
Delkursen utgörs av handledd psykoterapi i grupper om fyra studenter och en handledare under terminerna 2-4 på kursen, totalt 120 handledningstimmar à 45 minuter. Deltagaren skall under de tre terminerna vara aktivt yrkesverksam inom klinisk, psykiatrisk verksamhet och arbeta med psykoterapeutiska uppgifter i en omfattning av minst halvtid och patienter i behandlingsmomentet tas från arbetsplatsen.

5. Självkännedom i yrkesrollen, utveckling av professionellt förhållningssätt, 3 hp
I grupper om högst åtta deltagare och i en omfattning av totalt 120 timmar (à 45 minuter) aktualiseras, problematiseras och tränas personliga förutsättningar att arbeta som psykoterapeut. Terapeuten (gruppledaren) avgör om och i vilken omfattning individuella samtal med varje deltagare skall ingå inom ramen för de föreskrivna timmarna. Innehållsligt fokuseras framtida yrkesroll som behandlare/terapeut och den egna personen som instrument i olika terapeutiska interventioner och situationer. Exempelvis identifieras personliga styrkor och svagheter och diskuteras och tränas önskvärda beteenden och förhållningssätt. Delkursen uppmanar också till analys av och reflektion över egen personlig lämplighet för terapeutiskt arbete. Delkursen motsvarar moment vanligen kallat egenterapi i många grundläggande psykoterapiutbildningar.

Undervisning

En ambition är att deltagaren skall kunna integrera kursens alla delar med egna erfarenheter och pågående yrkesarbete. Pedagogiken bygger därför i stor utsträckning på deltagarnas aktiva medverkan, innebärande t.ex. förberedelser inför undervisningstillfällen och hemuppgifter, individuellt och i grupp.

Undervisningen på teoridelarna, ungefär varannan fredag, 9-16, utgörs av lektioner och seminarier. Handledning på klientarbetet ges i grupper om fyra deltagare, och ligger på tider som överenskommes med respektive handledare. Handledning sker kontinuerligt under terminerna 2-4, vanligen varje vecka. Delkursen "Självkännedom i yrkesrollen, utveckling av professionellt förhållningssätt" genomförs i grupper om åtta deltagare under terminerna 2-4.

Delkursernas poäng fördelas ungefär enligt följande över terminerna.

Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4
Delkurs
1 3 2 2 0,5

2 3 2 1 1,5

3 5 3 5 5

4 - 3 2 4

5 - 1 1 1

Examination

Delkurserna 1, 2 och 3 examineras vid skriftliga och muntliga prov. De skriftliga proven består av salsskrivningar och hemuppgifter, både enskilt och i grupp. Muntliga prov består vanligen av redovisningar av förelagda uppgifter. Även färdighetsprov förekommer, t.ex. i samband intervju- och samtalsträning. Förutom att alla förelagda uppgifter skall genomföras gäller obligatorisk närvaro motsvarande minst 80 % av schemalagd undervisningstid.

Delkurs 4 examineras enligt följande.
Deltagaren skall under delkursen bedriva behandlingsarbete kontinuerligt, i normalfallet en gång per vecka under terminstid.

Deltagaren skall närvara vid minst 90% av schemalagda handledningstimmar och skall alltid erhålla handledning inför varje behandlingstillfälle, om inte handledaren beslutat annat. Inför varje handledningstillfälle skall till handledaren inlämnas sessionsrapport, liksom video- eller bandinspelning i enlighet med handledarens anvisningar. Deltagaren skall vidare föra journal i överensstämmelse med patientjournallagen och i enlighet med anvisningar från handledare och verksamhetschef. Patienterna skall rekryteras från kursdeltagarnas arbetsplatser.

Deltagaren skall sammanfatta varje genomförd psykoterapi i en behandlingsrapport, vilken skall godkännas av handledaren. Rapporten bedöms bl.a. med hänsyn till deltagarens förmåga att integrera teori och kliniskt material, liksom förmåga att tydliggöra argument för val av behandling och att beskriva terapiprocessen.

Bedömning av deltagares klientbemötande, förhållningssätt och prestationer i handledningsgruppen sker kontinuerligt med av kursledaren och handledaren presenterade godkändkriterier som grund. Handledaren bedömer att deltagaren uppfyller kraven på lämplighet, innebärande att han/hon besitter psykoterapeutisk kompetens att bedriva psykoterapi med KBT-inriktning under handledning.

Delkurs 5 examineras genom aktivt deltagande i en omfattning av minst 85 % av schemalagd grupptid och 100 % av eventuell, föreskriven individuell samtalstid.

Övriga föreskrifter
För varje examination på kurserna 1, 2 och 3 erbjuds tre omtentamenstillfällen. Tidpunkt för dessa fastställs efter överenskommelse mellan ansvarig lärare/delkursledare och berörda deltagare. Sista examinationsdatum för eventuellt resterande tentamina på dessa delkurser är 2011-06-07.

På delkurs 4 och 5 ges endast ett tillfälle till deltagande och examination. Vid underkännande beslutar examinator, efter samråd med studierektor och lärare/handledare på aktuell delkurs, om komplettering och/eller fullgörande av delkursen i annan form eller i annat sammanhang är möjlig.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2008

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Barlow, D.H Clinical handbook of psychological disorders : A step-by-step treatment manual

  4 ed.: New York, Guilford Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eikeseth, Svein Svartdal, Frode Tillämpad beteendeanalys

  Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter Sverne, T; Sylvander, I; Hjelm, Å; Sääf, C; Sverne Arvhill, E

  Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hansson, Kjell Familjebehandling på goda grunder. : En forskningsbaserad översikt. Centrum för utvärdering av socialt arbete.

  Stockholm: Gothia, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Heimberg Marx Ledley, Richard G. Brian P. Deborah Att lyckas med kognitiv beteendeterapi

  New York: Liber förlag, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nyman, Håkan; Bartfai, Aniko Klinisk neuropsykologi

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kåver, Anna KBT i utveckling : en introduktion till kognitiv beteendeterapi

  Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Malm, Ulf Case Management

  Lund: Studentlitteratur, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring

  Norrköping: Kriminalvårdens förl., 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Herlofson, Jörgen; Landqvist, Mats MINI-D IV : diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR.

  Danderyd: Pilgrim press, 2002 ; (Kristianstad, tr.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ramnerö, Jonas; Törneke, Niklas Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd för vägledning och ledarskap

  Stockholm: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rønhovde, Lisbeth Iglum Nilsson, Björn Om de bara kunde skärpa sig! : barn och ungdomar med ADHD och Tourettes syndrom

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Währborg, Peter Stress och den nya ohälsan

  Stockholm: Natur och kultur, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Öst, Lars-Göran Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin

  Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst