Kursplan för Aktiebolagsrätt

Company Law

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2JS436
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Rättsvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (B), icke utan beröm godkänd (Ba), med beröm godkänd (AB)
 • Inrättad: 2009-01-09
 • Inrättad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott
 • Gäller från: vecka 03, 2009
 • Behörighet: Som allmänt förkunskapskrav till kursen krävs godkänt betyg i fem av de sex terminskurserna på juristprogrammets grundnivå. I den ej avklarade kursen ska samtliga obligatoriska moment ha fullgjorts. Som särskilt förkunskapskrav krävs godkänt betyg på terminskurs 2, 3 och 5. Om särskilda skäl föreligger kan Juridiska fakultetens dispensnämnd meddela dispens från förkunskapskraven.
 • Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Fastställd den 9 januari 2009 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 2 kap. 5 a § högskolelagen och 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen. Kursplanen träder i kraft den 12 januari 2009.

Allmänt
Kursen omfattar 30 högskolepoäng (30 ECTS credits) och ingår som fördjupningskurs på avancerad nivå i utbildningen för juristexamen enligt utbildningsplan fastställd den 16 april 2007 av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet.

Mål

Kursens övergripande syfte är att ge fördjupade kunskaper om aktiebolagsrätt samt förmåga till avancerad juridisk analys och argumentation i aktiebolagsrättsliga frågor.

Tonvikten i undervisningen läggs på färdighetsträning på en avancerad metodologisk nivå i en aktiebolagsrättslig kontext. Efter genomgången kurs skall studenterna ha förmåga att självständigt arbeta med avancerad juridisk problemlösning även vid mycket komplicerade juridiska problem. De skall således ha förmåga att identifiera de juridiska problemen i en ostrukturerad, komplex kontext, att inventera tänkbara lösningsalternativ och de ändamålsskäl som kan anföras för och emot dessa, att motivera värderande ställningstaganden i svårbedömda frågor samt att analysera och kritiskt granska juridiska resonemang. Dessutom skall studenterna ha förmåga att utveckla de valda lösningarna och argumenten för dessa på ett stringent, klargörande och övertygande sätt.

Kunskapsinhämtning sker i nära anslutning till färdighetsträningen. En central målsättning för kursen är att studenterna skall få dels djupa insikter i de grundläggande begreppen och dessas natur på ett teoretiskt plan, dels god kännedom om och förståelse för aktiebolagsrättens frågeställningar, lösningsalternativ och relevanta juridiska argument, dels en god förståelse för hur reglerna praktiskt fungerar och samverkar i relation till aktiebolagsformen.

Innehåll

Kursen behandlar aktiebolagsrätt samt praktiskt tillämpad avancerad juridisk metod. Inom aktiebolagsrätten behandlas Aktiebolagsrätten och dess särdrag, EG:s bolagsrätt, Sanktioner, Bolagsbildning och rättskapacitet, Aktier och andra finansiella instrument, Bolagsstämma, Minoritetsskyddsregler, Styrelsen och VD, Bolagsordning och aktieägaravtal, Revision och revisorer, Rättshandlande för aktiebolag, Vinstutdelning, Låneförbud, Fusion och fission, Likvidation och konkurs samt Upplösning och rättskapacitet. Särskild tonvikt kommer att läggas vid de civilrättsliga huvudfrågorna inom aktiebolagsrätten. Även juridisk metod och argumentationsteknik behandlas.

Undervisning

Undervisningen består av lärarledda diskussionsseminarier och ett mindre antal föreläsningar, studentledda seminarier, praktiska övningar såsom förhandlingsspel, planeringsdiskussioner, processpel, uppsatsarbeten som utförs av studenterna enskilt eller i basgrupper, muntliga studentredovisningar, oppositioner och diskussioner samt handledningar. Den närmare uppläggningen av kursen kan variera från år till år och framgår av bifogad undervisningsplan. Undervisningen bygger på den kurslitteratur som anges i bilagda förteckning, vilken omprövas varje gång kursen ges.

Examination

Examination sker på grundval av en skriftlig tentamen vid kursens slut samt i gränsfall studenternas insatser under skriftliga och muntliga redovisningar, övningar och diskussioner. I anslutning till tentamen ges tillfälle till omtentamen. Kursföreståndaren kan om särskilda skäl föreligger bevilja tillträde till tentamen trots viss frånvaro från undervisningen. Kursföreståndaren kan besluta om enskild muntlig tentamen efter särskild prövning. Närmare bestämmelser om tentamen meddelas i undervisningsplanen. De betyg som ges på kursen är underkänd (U), och de godkända betygsgraderna B, Ba och AB.

Det är inte tillåtet att försöka vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Detta innebär t.ex. att det inte får finnas otillåtna hjälpmedel med under salsskrivningar. Det är även fusk att vid uppsatsskrivande utge annans text för att vara ens egen. Sedvanliga källhänvisningar skall göras. Den som på dessa eller annat sätt fuskar anmäls. Universitetets disciplinnämnd kan besluta om varning eller avstängning under en period om högst sex månader.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 02, 2016

Vårterminen 2016

OBS att hela aktiebolagslagen ingår i kursen, fastän fokus ligger på civilrättsliga frågor.

 • Lehrberg, Bert Praktisk juridisk metod

  8. [uppdaterade och omarb.] uppl.: Uppsala: Iusté, 2015

  Kursens huvudbok. Ingår i rabatterat bokpaket som säljs till lågt studentpris av förlaget i början av kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lehrberg, Bert Avtalsrättens grundelement

  2., [rev.] uppl.: Uppsala: Institutet för bank- och affärsjuridik (IBA), 2006

  Ingår i rabatterat bokpaket som säljs till lågt studentpris av förlaget i början av kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lehrberg, Bert Rättsfallssamling i aktiebolagsrätt

  2. uppl.: Uppsala: Institutet för bank- och affärsjuridik, 2008

  Ingår i rabatterat bokpaket som säljs till lågt studentpris av förlaget i början av kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lehrberg, Bert I aktiebolagens skymningsland : en studie rörande upplösta aktiebolags rättskapacitet, med beaktande även av rättsläget vid handlande för ett nybildat, ännu ej registrerat aktiebolag

  Uppsala: Iustus, 1990

  Läses med sikte på principiella diskussioner. Ingår i rabatterat bokpaket som säljs till lågt studentpris av förlaget i början av kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lehrberg, Bert Aktieägaravtal och bolagsordning

  Iusté Aktiebolag, 2015

  Ingår i rabatterat bokpaket som säljs till lågt studentpris av förlaget i början av kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Lehrberg, B, Aktiebolagsrätt, Iusté, Uppsala 2016
Ingår i rabatterat bokpaket.
(Vid tiden för inläggning av litteraturlistan finns inte boken i databasen.)

Utöver detta tillkommer materialsamling som finns att köpa i studerandeexpeditionen, Munken hus 2.

Rättsfall utöver rättsfallssamlingen:
NJA 1963 s 105
NJA 2005 s 417
NJA 2008 s 796
NJA 2011 s 429
NJA 2011 s 774
NJA 2014 s 272
NJA 2014 s 877

Versioner av litteraturlistan