Kursplan för Molekylär bioenergetik och biofysik

Molecular Bioenergetics and Biophysics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB703
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1F, Kemi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-10-01
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2009
 • Behörighet: Grundläggande kemi 30 hp, Biokemi, 15 hp eller Cellbiologi, 15 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:


 • Beskriva membranproteiners generella struktur och topologi.

 • Förklara termodynamiska grundprinciper för energiomvandling i biologiska membraner.

 • Använda spektroskopiska och andra fysikaliska analysmetoder som används för studier av membranproteiner och biologiska redoxprocesser

 • Redogöra för molekylärbiologiska metoder och hur de används för att studera molekylära mekanismer i respiration och fotosyntes.

Innehåll

Membranproteiners struktur, funktion och molekylära mekanismer. Områden som berörs är energiomvandling i celler, transport över membraner, fotosyntes, respiration. Biologisk termodynamik: entropi, kemisk potential, biokemiska standardtillståndet. Biologiska redoxreaktioner, elektrontransport.
Genreglering av energimetabolismen hos fotosyntetiska bakterier.

Laborationerna avser att ge kunskap om och färdigheter i spektroskopiska och molekylärbiologiska metoder, för att studera membranproteiner och energiprocesser på molekylär nivå. Datorbaserad modellering används för teoretiska studier av membranproteiners struktur.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer, litteratursökningar.

Examination

Inlämningsuppgifter , labbrapporter och muntliga presentationer av litteraturuppgifter (4 hp). Skriftlig tentamen (6 hp). Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av de olika momenten.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2009

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Nicholls, David G.; Ferguson, Stuart John Bioenergetics 3

  [3. ed.]: Amsterdam: Academic Press, Press ,c cop. 2002

  Se bibliotekets söktjänst