Kursplan för Bioinformatik - startkurs

Bioinformatics - Starting Course

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB700
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Bioinformatik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2009
 • Behörighet:

  Antagen till masterprogrammet i Bioinformatik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen syftar till att göra studenten väl förberedd för vidare studier på masterprogrammet Bioinformatik.

Efter kursen skall studenten kunna

 • ge exempel på bioinformatiska tillämpningar inom områden så som evolutionsbiologi, strukturbiologi, medicin och farmakologi
 • skissera valda biologiska sammanhang och frågeställningar av intresse från ett bioinformatiskt perspekiv
 • förklara och motivera biologiska och bioinformatiska arbetsformer och metodik inom masterprogrammet och ett framtida yrkesliv
 • diskutera viktiga frågor inom dagens biologi och bioinformatik, möjligheter, begränsningar och etiska problemställningar
 • kritiskt analysera, värdera och sammanställa erhållna resultat

Innehåll

Obligatorisk delkurs

Aktuella trender inom bioinformatik 2 hp

Bioinformatikens forskningsfronter: Ledande forskare ger föreläsningar där aktuella forskning och utveckling presenteras. Studenterna förbereder sig genom att läsa en artikel inom ämnet, föreläsningen avslutas med diskussion där studenterna förväntas delta aktivt.

Forskningsetik och bioteknisk etik, exempel på problemställningar och aktuella kontroverser

Genusperspektiv i forskning och utveckling, introduktionsföreläsning och diskussion

Bioinformatikerns yrkesroll: inbjudna föreläsare från olika arbetsplatser ger exempel på karriär och valmöjligheter

Exempel på valbara delkurser

Från gener till celler 13 hp

Bioinformatiska analyser 13 hp

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier krävs för godkänt betyg i den obligatoriska delkursen. För valbara delkurser fordras godkända resultat på skriftliga prov, inlämningsuppgifter, godkända laborationsrapporter och redovisningar.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.