Kursplan för Logopedens yrkesroll II. Rösten. Terapeutiskt förhållningssätt

Professional Logopedics II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 4,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3LG111
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-06-20
 • Inrättad av: Ordförandebeslut Jörgen Borg
 • Reviderad: 2009-04-20
 • Reviderad av: Programkommittén för logopedprogrammet
 • Gäller från: vecka 17, 2009
 • Behörighet: Programmets uppläggning bygger på klar progression varför den studerande skall följa kurserna i tur och ordning. Antagen till logopedprogrammet. Termin 2.
 • Ansvarig institution: Institutionen för neurovetenskap

Mål

Efter kursen skall studenten
- ha kunskap om grundläggande röst- och talteknik samt kunna tillämpa detta på den egna rösten.
- kunna förklara sambandet mellan andning, avspänning, hållning och röst.
- kunna förklara och självständigt utföra övningar för att träna andning, avspänning, hållning och röst.
- kunna beskriva innebörden i terapeutiskt förhållningsätt.
- kunna beskriva och utveckla begreppet hållbar utveckling utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter (gäller from VT10)

Innehåll

Kursen bygger på tidigare undervisning om röstens anatomi och röstbildning. I kursen undervisas studenterna översiktligt om rösten som kommunikationsmedel samt om grunderna för röstproduktionen. Studenterna får i gruppövningar lära sig sambandet mellan andning, avspänning, hållning och röst och får vidare lära sig tekniker för att träna detta. Studenterna får tillsammans med en verksam logoped 5 enskilda behandlingstillfällen som syftar till att studenten skall bli medveten om och lära sig behärska sin egen röstfunktion och få en optimal röst- och talteknik för att sedan kunna utnyttja den i behandling av patienter med röstrubbningar men även andra patientgrupper.
I samtal, diskussioner och övningar ges studenten en första introduktion att reflektera över situationen som patient och rollen som logoped. Vidare ges en introduktion till begreppet terapeutiskt förhållningssätt.
I kursen introduceras även studenterna till begreppet hållbar utveckling (HU) för att efter genomgången kurs kunna reflektera och diskutera olika perspektiv av HU på både lokal och global nivå (gäller from HT10).

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier, diskussioner, gruppövningar och enskild övning med verksam logoped.

Examination

Obligatoriskt deltagande.

Godkänd kurs
För godkänd kurs krävs aktivt deltagande samt godkända muntliga eller skriftliga redovisningar.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl föreligger kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 17, 2009

Terapeutiskt förhållningssätt

Med reservation för förändringar inför kurstillfället.

Terapeutiskt förhållningssätt - referenslitteratur

 • Engquist, Anders Om konsten att samtala : en bok för människor i kontaktyrken

  3., [omarb.] uppl.: Stockholm: Rabén Prisma, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gordan, Kurt Professionella möten : om utredande, stödjande och psykoterapeutiska samtal

  2., omarb. utg.: Stockholm: Natur och kultur, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pannbacker, Mary; Middleton, Grace F; Vekovius, Gay T Ethical Practices in Speech-Language Pathology and Audiology. Case Studies.

  Sing Publ Group,., 1996

  Se bibliotekets söktjänst

Egen röst

 • Ugglas, Yvonne af Dale, Lotte Röstträning : [förändra din röst, förändra ditt liv!]

  [Ny utg.]: Djursholm: Octaviaförlaget, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

Hållbar utveckling

Kurslitteratur presenteras inför eller vid varje kurstillfälle samt att studenten själv får söka relevant litteratur.