Kursplan för Examensarbete i maskinteknik

Degree Project, Mechanical Engineering

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE662
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-05-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 02, 2010
 • Behörighet: 130 hp godkända kurser inom högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar

 • självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar

 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta tekniska, vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

 • självständigt arbeta inom det maskintekniska området

Innehåll

I examensarbetet skall studenten tillämpa kunskaper som har förvärvats under studietiden genom att självständigt behandla och redovisa en uppgift inom planerad tid. Uppgiften skall vara så vald att kunskaper från tidigare studier inom högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik kan tillämpas, breddas och fördjupas.

Undervisning

Självständigt forsknings- eller utvecklingsarbete, rapportskrivning, individuell handledning och seminarier.

Examination

Arbetet skall redovisas muntligt på ett seminarium. I examinationen ingår även att opponera på ett annat examensarbete inom det egna programmet.

Examensarbetet skall redovisas i form av en rapport skriven på engelska eller svenska. Samtliga rapporter skall innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning omfattande ca en sida svensk text. En rapport skriven på svenska skall även innehålla en kort vetenskaplig sammanfattning (abstract) på engelska. Rapporten skall innehålla en introduktion till det valda ämnesområdet, en beskrivning av målet med projektet och övergripande strategi för att lösa det valda problemet, experimentella metoder, resultat, diskussion, referenser till vetenskaplig litteratur och en lista på den litteratur som lästs i samband med arbetets utförande.
Anvisningar för examensarbete finns tillgängliga på www.teknat.uu.se

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur fastställs individuellt för varje studerande efter samråd med handledare.