Kursplan för Arkeologi A

Archaeology A

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR260
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-10-28
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2009
 • Behörighet: Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter genomförd kurs skall studenterna ha uppnått följande mål:

– ha kännedom om kulturutvecklingen i ett globalt och nordeuropeiskt perspektiv under den tid och de situationer då materiella lämningar är det främsta källmaterialet

– ha kännedom om det arkeologiska källmaterialets speciella karaktär

– ha kännedom om arkeologins teori och metoder samt kännedom om hur arkeologi och samtid förhåller sig till varandra

– ha kännedom om arkeologins vetenskapshistoria i ett nordiskt och globalt perspektiv

– kunna utföra allmänna samt inom kunskapsområdet arkeologi grundläggande sökningar i bibliotekets tryckta och digitala samlingar och bibliotekskataloger samt ha kännedom om enkel referenshantering.

Innehåll

Moment 1 Introduktion till arkeologi och tidig historia, 7,5 hp

Kursen tar upp studiet av tidiga kulturer och dess källmaterial. Som ämne är arkeologi universellt och det faller sig därför naturligt inledningsvis att jämföra likartade kulturyttringar i ett globalt perspektiv. Kursen tar upp frågan skillnaden och sambandet mellan materiell och skriftlig kultur och sätter in förhistorien i ett perspektiv där samhälleliga yttringar kan sägas läggas till varandra så som jordbruk till insamling/fångst eller stadsbebyggelse till lantbebyggelse eller skrift till tal.

Moment 2 Arkeologi och samhälle, 7,5 hp

Kursen tar upp det förhållande att arkeologi och kulturminnesvård inte är objektiv och neutral i förhållande till forntiden. Arkeologer är präglade av sin samtid och tar därför i praktiken och i sin forskning ställning till samtidens stora frågor. Detta speglar sig också i arkeologins historiska utveckling som kurser tar upp och belyser med exempel i ett globalt perspektiv. Arkeologins förhållande till nationalstaten, samt koloniala och postkoloniala samhällen liksom frågan om etnicitet och kulturell identitet tas upp till behandling.

Moment 3 Afrikansk och jämförande arkeologi, 7,5 hp

Kursen beskriver först människoblivandet och människans spridning från Afrika över världen. Därefter jämförs, med utgångspunkt från afrikanska miljöer och afrikansk arkeologi, generella kulturyttringar som fångst-, jordbruks- och stadssamhälle. Människans sätt att samspela med och behärska skiftande miljömässiga förutsättningar tas upp i ett långsiktigt perspektiv med exempel från olika delar av världen. På kursen introduceras även det arkeologiska primärmaterialet, fornsakerna och deras sammanhang.

Moment 4 Nordeuropeisk och jämförande arkeologi, 7,5 hp

Kursen behandlar nordeuropeisk arkeologi med tyngdpunkt på Skandinavien och utgår från samhällets dynamik och tröghet. Genom jämförelser förmedlar kursen insikten att varken Skandinavien eller Nordeuropa kan förstås utan vidare geografiska perspektiv. Kursen är kronologiskt upplagt och förmedlar insikten om vilka för- och nackdelar som ligger i den traditionella förståelsen av förhistorien som en serie av åldrar, till exempel stenålder, bronsålder och järnålder. På kursen introduceras även det arkeologiska primärmaterialet, fornsakerna och deras sammanhang.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier.

Examination

Examination sker dels genom pm-skrivande dels genom skriftlig tentamen och/eller hemskrivning. Kursen betygsätts med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.