Kursplan för Freds- och konfliktkunskap A

Peace and Conflict Studies A

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK009
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2009-06-01
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2009
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Beslut och riktlinjer

Kursen kan ingå i Pol. mag.-programmet, Samhällsvetarprogrammet samt utnyttjas som fristående kurs.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- redogöra för fred- och konfliktforskningens centrala frågeställningar och begrepp

- återge huvuddragen i några grundläggande teorier och modeller av konflikters uppkomst, utveckling och lösning

- redogöra för grundläggande mönster i konflikters uppkomst, utveckling, och lösning

- återge de väsentliga huvuddragen i utvecklingen och spridningen av väpnade konflikter i tid och rum inom och mellan stater efter 1945

- självständigt genomföra en grundläggande analys av en pågående väpnade konflikt

- förklara och empiriskt tillämpa freds- och konfliktforskningens centrala begrepp

- föreslå en teoretiskt förankrad lösning på en pågående väpnad konflikt

- i grupp tillsammans med andra studenter utveckla och beskriva ett konfliktscenario, samt teoretiskt och empiriskt motivera möjliga händelseutvecklingar

- självständigt söka och insamla information om väpnade konflikter

- värdera information om väpnade konflikter med hjälp av grundläggande källkritisk metod

- aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner och genomföra kortare presentationer

Innehåll

Kursens syfte är att ge kunskap om freds- och konfliktforskningens centrala frågeställningar och begrepp, samt presentera forskningsresultat om uppkomst och lösning av konflikter och krig. Kursen syftar vidare till att öva förmågan att självständigt genomföra en konfliktanalys.

Kursen består av tre delar:

Moment 1. Introduktion till freds- och konfliktforskning (7,5 hp)

Moment 2. Konfliktanalys (7,5 hp)

Moment 3. Fred och säkerhet i det internationella systemet (15 hp)

Moment 3. Fred och säkerhet i det internationella systemet (15 hp) 0.0 hp

I detta moment studeras säkerhet utifrån olika analysnivåer t.ex. nationell och global nivå. Olika definitioner av begreppet och den vidgade säkerhetsagendan analyseras. Tonvikt läggs vid olika teoretiska perspektiv från litteraturen om internationella relationer. Dessa används för att förklara aktörers säkerhetspolitiska strategier och agerande. I momentet genomförs även ett grupparbete där ett scenario av en pågående konflikt utarbetas med hjälp av teorier och begrepp som behandlas på momentet. Det skriftliga grupparbetet presenteras muntligen och ventileras i seminarieform.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Alla föreläsningar ges på engelska, medan studenterna själva väljer om de vill delta i seminarier på engelska eller svenska.

Examination

Examinationen sker huvudsakligen genom skriftliga tentamina och skriftliga inlämningsuppgifter (PM). Studenterna kan välja om de vill examineras på engelska eller svenska.

Två examinationstillfällen för varje examinationsuppgift ges vid varje kurstillfälle.

Betygen Underkänd, Godkänd, och Väl godkänd, samt ECTS betyg används.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs skall studenten:

- ha grundläggande förståelse och kunskap inom freds- och konfliktforskningens centrala frågeställningar och begrepp.

- ha grundläggande förståelse inom källkritisk metod och vetenskaplig formalia

Färdighet och förmåga

- ha grundläggande förmåga att självständigt söka, samla, värdera, och analysera information om väpnade konflikter

- ha förmåga att skriftligt och muntligt redogöra för och kritiskt diskutera information om, samt potentiella problem och lösningar i väpnade konflikter

- ha förmåga att självständigt genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- ha grundläggande förmåga att kritiskt förhålla sig till såväl teorier som empiriska data

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.