Kursplan för Hållbar utveckling - synsätt och deras diskurser - en seminarieserie

Sustainable Development: Worldviews and Discourses - a Seminar Series

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV502
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling A1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2007-03-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2009
 • Behörighet: Genomgången första termin på masterprogrammet i hållbar utveckling.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna visa på ämnesövergripande förståelse för olika synsätt på hållbar utveckling och skilda ideologier inom miljö- och utvecklingsområdet

 • kunna kritiskt analysera kontroverser, likheter och oenigheter i hållbarhetsdebatten genom att härleda olika ståndpunkter till grundantaganden och synsätt kring människan, naturen, utveckling, teknik och ekonomi

 • kunna använda diskursanalys som verktyg för att förstå debatten och praktiska tillämpningar av begreppet hållbar utveckling

 • ha utvecklat ett personligt förhållningssätt till sin egen roll i hållbarhetsproblematikens orsaker och lösningar

 • Innehåll

  Ideologier och synsätt inom hållbarhetsdiskussionen: grundantaganden om människan, naturen, utveckling, teknik och ekonomi. Tillämpning av diskursanalys som verktyg. Fallstudier. Fördjupning i etiska och livsfilosofiska perspektiv på hållbarhetsfrågor.

  Undervisning

  Undervisningen sker främst i seminarieform. Seminarierna leds av kursledningen tillsammans med inbjudna gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stor vikt läggs vid aktivt studentdeltagande, reflektion och kritiskt ifrågasättande av egna och andras synsätt och värderingar.

  Examination

  Studenterna examineras genom PM-skrivande och aktivt deltagande vid seminarierna.

  Versioner av kursplanen

  Litteratur

  Litteraturlista

  Gäller från: vecka 09, 2015

  • Gardiner, Stephen M. A perfect moral storm : the ethical tragedy of climate change

   New York: Oxford University Press, 2013

   Se bibliotekets söktjänst

   Obligatorisk

  • Global Disorders – a New Global Order?

   Dag Hammarskjöld Foundation, 2014

   Development Dialogue no. 62

   Obligatorisk

  • St. Clair, Jeffrey Born under a bad sky : notes from the dark side of the earth

   Petrolia, Calif.: CounterPunch, 2008

   Se bibliotekets söktjänst

   Obligatorisk