Kursplan för Demokratins problem

The Problems of Democracy

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SK078
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statskunskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-05-07
 • Inrättad av: Statsvetenskapliga institutionens styrelse
 • Gäller från: HT 2009
 • Behörighet: Statskunskap A eller motsvarande kunskap.
 • Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Mål

Kursen presenterar modern statsvetenskaplig diskussion om grundläggande demokratiproblem. Målsättningen är att studenterna skall bilda sig en egen uppfattning om både teoretiska och empiriska frågor rörande det demokratiska styrelseskicket. Kursen avser att ge en fördjupning av teman som tidigare har behandlats på A-kursen inom momenten politisk teori och jämförande politik. Vi vill med denna kurs utbilda studenter som är tränade att analysera och diskutera idéer och empiriska forskningsresultat om demokrati på en relativt avancerad nivå.
Det övergripande syftet med kursen är att – med hjälp av de moment som beskrivs nedan - möjliggöra för studenterna att ta steget från löst tyckande om demokratins kärnfrågor till en position där de kan ta ställning till och argumentera för (eller mot) idéer och teser på ett systematiskt och väl underbyggt sätt.

Mer precist är tanken att studenterna efter genomgången kurs ska:

- kunna diskutera och jämföra olika demokratiuppfattningar.
- kunna beskriva och värdera de historiskt sett mest inflytelserika argumenten för och emot demokrati.
- känna till, samt kunna tillämpa och kritiskt granska några av de vanligaste förklaringarna till demokratisering.
- veta hur demokrati i allmänhet och, dess konstitutionella utformning i synnerhet, påverkar olika typer av politiska och ekonomiska utfall.
- i tal och skrift kunna argumentera för eller emot idéer och teser på ett systematiskt och väl underbyggt sätt.

Innehåll

Kursen rymmer tre delar:
Den första politiskt filosofiska delen handlar om normativ demokratiteori. Under detta moment behandlas begreppsliga frågor om demokratins innebörd, och normativa frågor om olika sätt att rättfärdiga demokrati och problemställningar och förslag till lösningar inom olika demokratiteoretiska traditioner. Exempel på frågor som diskuteras är: Vilka problem och lösningar rymmer demokratiteorin? Hur definieras demokrati? Vad är det som är bra med demokrati? Vilken betydelse har det att olika intressen och grupper finns företrädda i våra politiska församlingar?

Kursens andra del behandlar i huvudsak empiriska frågeställningar om demokratins utbredning och orsaker: Hur bör vi beskriva demokratins utbredning i tid och rum? Vad kan förklara att vissa länder är demokratier medan andra inte är det? Vilka förutsättningar finns det att etablera global demokrati?

Den tredje delen av kursen behandlar demokratins politiska och ekonomiska effekter, med särskilt fokus på betydelsen av demokratins konstitutionella utformning. Spelar demokrati någon roll för fred och välfärd? Hur påverkar demokratins konstitutionella utformning olika typer av av politiska och ekonomiska utfall som partisystem, valdeltagande, den offentliga sektorns storlek, och korruptionens utbredning.

Undervisning

Kursen består av frivilliga föreläsningar samt obligatoriska seminarier. Föreläsningarna syftar till att introducera de centrala delarna på vart och ett av de tre momenten på kursen. Seminarierna syftar till träning i analytiska färdigheter genom diskussioner i mindre grupper. Inför seminarierna får studenterna enskilt och/eller i grupp förbereda svar till ett antal tillämpade övningsuppgifter. Studenternas svar diskuteras sedan under det följande seminariet. Tanken är att seminarierna dels ska ge studenterna möjlighet att kontinuerligt reflektera över kursens innehåll, dels tydliggöra den praktiska betydelsen av kursens teoretiska delar.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Den skriftliga tentamen syftar till att ge underlag för betygssättningen av enskilda studerande men erbjuder dem även en möjlighet att repetera kursens innehåll och därmed befästa sina kunskaper.
Vid betygsättning tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd - Godkänd – Väl Godkänd.

För godkänt betyg krävs att den studerande:
- deltagit aktivt vid de obligatoriska seminarierna
- erhållit betyget godkänd på den skriftliga tentamen

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

En grundläggande tanke med delkursen är att studenterna skall utveckla sin förmåga att läsa och både muntligt och skriftligt ta ställning till statsvetenskapligt relativt avancerade texter. Kursen ger studenterna möjlighet att reflektera över de krav som ställs om man själv vill delta i en vetenskaplig diskussion. Särskilt uppmärksammas därvid konsten att referera andras tankar på ett analytiskt pregnant sätt, behovet av en egen begreppsbildning – ett analysinstrument – för att kunna karakterisera och jämföra olika idéer, samt betydelsen av att bemöta relevanta invändningar för att underbygga en egen tes.

Övriga föreskrifter

Kursen ges för studenter antagna till Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2009

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Demokratins problem/Problems of Democracy

 • Artiklar,

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dahl, Robert A. On democracy

  New Haven: Yale University Press, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Haerpfer, Christian W. Democratization

  Oxford: Oxford University Press, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Phillips, Anne The Politics of Presence

  Oxford: Oxford University Press, 1998

  Kommentar: Phillips bok är också tillgänglig i en svensk översättning från Studentlitteratur med namnet Närvarons politik. Översättningen har dock stora språkliga brister varför vi avråder för att använda den svenska versionen av boken. Vidare finns den engelska versionen tillgänglig som e-bok på databasen Oxford Scholarship Online som man kommer åt gratis via universitetsbibliotekets hemsida.

  Se bibliotekets söktjänst