Kursplan för Utvecklingsstudier C

Development Studies C

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SK041
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utvecklingsstudier G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2009-05-07
 • Reviderad av: Statsvetenskapliga institutionens styrelse
 • Gäller från: VT 2010
 • Behörighet: U-landskunskap B/Utvecklingsstudier B eller motsvarande kunskap.
 • Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Mål

Efter genomgången C-kurs i Utvecklingsstudier förväntas de studerande:


 • ha ytterligare förtrogenhet med samhällsvetenskapliga metoder

 • ha en fördjupad insikt i en specialiserad del av utvecklingsproblematiken

 • kunna självständigt formulera ett undersökningsbart utvecklingsproblem utifrån tidigare forskning samt med en eller flera samhällsvetenskapliga metoder i en egen undersökning besvara den ställda frågan samt självständigt och kritiskt diskutera undersökningens resultat

Innehåll

Kursen består av tre moment:

1. Metod, 7,5 p

2. Tragedy of the Commons: Change, Energy, and the Politics of Resource Management, 7,5 hp

Delkurs 2 är en alternativ kurs; dvs. studenten kan välja annan relevant C-kurs vid institutionen, t.ex. Mellanöstern-kursen, eller vid annan institution (förutsatt att studentens val av kurs inte belastar institutionen ekonomiskt). Helst bör alternativkursen väljas av studenten så att den kan användas sen vid uppsatsskrivandet. Kontakta kursföreståndare Hans Blomkvist.

3. Egen undersökning (uppsatsarbete)15 hp

1. Methods, 7,5 hp 0.0 hp

Mål Efter genomgången kurs förväntas den studerande: - på egen hand kunna genomföra enklare empiriska undersökningar av både kvantitativ och kvalitativ karaktär - ha god kunskap om skillnaden mellan beskrivande och förklarande frågeställningar - ha god kunskap om kvantitativa och kvalitativa analysteknikers relativa styrkor och svagheter - ha god kunskap om problemen med att belägga orsakssamband - ha god förmåga att tolka resultat från enklare kvalitativa och kvantitativa analyser - ha grundläggande färdigheter i statistisk databearbetning med hjälp av dator - ha grundläggande kunskap om statistisk inferens Innehåll Kursen är inriktad på ett studium av olika statsvetenskapliga forskningsmetoder, där grundläggande metodbegrepp utreds och där forskningsprocessens olika led diskuteras. Under kursen introduceras såväl kvalitativa som kvantitativa analystekniker. De kvantitativa teknikerna ägnas dock särskild uppmärksamhet. Ett viktigt inslag i kursen är också att ge de studerande insikt i de relativa styrkor och svagheter som är förknippade med kvalitativa och kvantitativa analyser. Frågan om hur man kan belägga orsakssamband inom statsvetenskapen utgör ett annat viktigt inslag i kursen. Undervisning Undervisningen på kursen består av frivilliga föreläsningar samt obligatoriska seminarier. Föreläsningarna behandlar kursens centrala moment samt ger därtill en introduktion till statistisk bearbetning med hjälp av dator. Seminarierna är kursens viktigaste moment. Här får den studerande i en mindre grupp möjlighet att öva upp sina färdigheter avseende forskningsprocessens olika led. Inför varje övningstillfälle löses ett antal övningsuppgifter. Varje studerande formulerar därvid sina svar individuellt och i skriftlig form. Lösningarna diskuteras utförligt på det efterföljande seminariet under ledning av en seminarielärare. Examination Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Den skriftliga tentamen syftar till att ge underlag för betygssättningen av enskilda studerande men erbjuder dem även en möjlighet att repetera kursens innehåll och därmed befästa sina kunskaper. Som betyg används VG (Väl godkänd), G (Godkänd) eller U (Underkänd). För godkänt betyg krävs att den studerande: - deltagit i obligatoriska seminarier samt redovisat allvarligt menade försök att lösa samtliga övningsuppgifter - erhållit betyget godkänd på den skriftliga tentamen Kursens fördjupning i förhållande till examensfordringarna Efter genomgången kurs förväntas den studerande: - visa god metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen - visa sådan färdighet i metodkunskaper som fordras för att självständigt formulera vetenskapliga frågeställningar och genomföra enklare empiriska undersökningar - visa grundläggande insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används

2. Tragedy of the Commons? Climate Change, Energy, and the Politics of Resource Management, 7,5 hp 0.0 hp

Mål (som förväntade studieresultat) The course has two overarching goals. The first is to deepen the students' knowledge and understanding of the 'collective action dilemma' from a social science perspective. The second goal is to acquaint the students with two crucial, and interdependent, global problems: climate change and energy. As a corollary to these two goals the course will also analyse and discuss possible political solutions to the management of climate and energy issues (as well as dilemmas over natural resources more generally). To this end, the course will examine possible solutions at the international, regional, and local levels. At the global level, emphasis will be placed on international regimes such as the Kyoto Protocol. At the regional level, the European Union's efforts to combat climate change will be examined. Lastly, the course will consider how energy and climate politics are played out in the localities of developing countries. The latter includes the confluence of state policies and norms in the local community. Upon the completion of this course the students are expected to thoroughly understand the interface between politics and the challenge of addressing environmental problems and managing limited natural resources. The intent is also to provide a good foundation for students who want to pursue this topic in a C level essay in Development studies or Political Science. Content of the course The course consists of four parts: 1) Energy and Climate in Developing Countries; 2) Energy and Technology; 3) Climate Politics in a Regional Organisation: EU and Climate Change; 4)International regimes and Climate Change. Teaching The course consists of lectures, seminars, video film, and study visits to the Ångström laboratory and Uppsala Heat and Power Plant (Värmeverk). Examination The students are examined by means of (active participation in) the seminars, written seminar assignments, and a final written exam. Participation in the four seminars is a requirement to pass the course. The written exam amounts to 55% of the course requirement, out of which you need at least half to pass. The seminars amounts to 45% of the course requirement. Seminar assignments and an active participation in the seminars is part of the course requirements, i.e. compulsory. If for some reason you cannot attend you will be given an extra assignment. The extra assignment has to be sent in before the end of the course, i.e. before the exam. If you send it in later you will be given an additional assignment. Any extra or additional assignments must be sent in (emailed) to the respective teacher/professor before the end of the semester, 5 June. If not, there will be a chance for you to do the assignment next time we give the course in February-March 2011. A summary grade for the whole course will be given according to the scale Underkänt (U), Godkänt (G) or Väl godkänt (VG). The format of the seminars Each seminar group is divided into 3 sub-groups, according to the list you sign up on during the Introductory lecture or later. (I will give you a copy of the list in the next lecture). Each sub-group (of three students) will then have the task of orally introducing the topic and "leading" the discussion of the literature/readings and the seminars assignments in one of seminars. The introduction should be about 10 minutes (and no more than 15 minutes). The assignments are below or will be handed out at the lecture for each theme seminar. The dates for the written test and re-test you will find on our web site (look for this course and its schedule). If you miss or fail both exams the next exam will be in March 2011.

3. Egen undersökning (uppsatsarbete), 15 hp 0.0 hp

Mål Efter genomgången kurs förväntas de studerande: - kunna utföra en egen undersökning om utveckling och/eller den utvecklingsteoretiska diskussionen baserad på de empiriska, metodiska och teoretiska kunskaper som inhämtats under de föregående 75 p i Utvecklingsstudier Undervisning Undervisningen sker i form av handledning, individuellt eller i grupp samt genom aktivt deltagande i (minst sju) uppsatsseminarier. Examination Uppsatsen examineras av två lärare i samband med ett uppsatsseminarium. Betyget på detta moment bygger på en sammanvägd bedömning av uppsats, muntlig presentation och försvar av uppsats, kommentarer (opposition) samt deltagandet i de andra seminarierna. Kriterierna för uppsatsbedömning samt hur sammanvägningen sker framgår av den kurspresentation som delas ut i samband med terminsstarten. Betygen är Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och aktivt seminariedeltagande. För godkännande på moment 3 fordras godkänt uppsatsarbete, opposition, samt aktivt deltagande i (minst fem) uppsatsseminarier. För betyget VG på hela kursen krävs Väl Godkänd på minst 15 poäng av kursens 30 poäng. Som betyg används VG (Väl godkänd), G (Godkänd) eller U (Underkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Studenterna förväntas efter genomgången kurs ha fördjupat sina kunskaper i utvecklingsstudier. Här erhålls överblick och förtrogenhet med den aktuella vetenskapliga debatten. Studenternas förmåga att självständigt analysera, utvärdera och kritiskt granska forskning och att formulera egna forskningsfrågor fördjupas liksom förmåga att muntligt och skriftligt kritiskt diskutera och redogöra för information samt förmåga att självständigt söka vetenskapligt relevant material och information. Ytterligare träning sker i att kunna presentera sina argument muntligt såväl som skriftligt på ett klart och systematiskt sätt.
Metodmedvetenhet och metodkunskap fördjupas och de färdigheter i metoder som fordras för att självständigt formulera vetenskapliga frågeställningar och genomföra enklare empiriska undersökningar utvecklas. En grundläggande insikt erhålls om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. Inom ramen för arbetet med det självständiga arbetet fördjupas förmågan att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, samt att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera slutsatser och argument som ligger till grund för dessa. Här utvecklas särskilt de färdigheter som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbetet eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Metod

Tragedy of the Commons? Climate Change, Energy and the Politics of Resource management

 • Articles

  Readings for SEMINAR 1 (Hans Blomkvist) Hardin, Garrett, 1968. The Tragedy of the Commons, Science, 162:1243-8. Holdren, John, 2008. Science and technology for sustainable well-being, Science, 319:424-434. Lemos, Maria Carmen & Arun Agrawal, 2006. Environmental Governance, Annual Review of Environment and Resources, 31:297-325. Lewis, Joanna, 2007. Technology acquisition and innovation in the developing world: Wind turbine development in China and India, Studies in Comparative International Development, 42:208-232. Ostrom, Elinor, 1990. Governing the Commons. Cambridge University Press. Chapters 1, 2, 3, and 6. Sagar, Ambuj & Sivan Kartha, 2007. Bioenergy and Sustainable Development?, Annual Review of Environment and Resources, 32:131-67. Scholz, John & Ramiro Berardo, Brad Kile, 2008. Do networks solve collective action problems? Credibility, search, and collaboration, The Journal of Politics, 70:393-406. UNDP, 2007. Human Development Report 2007/08: Fighting Climate Change. Human Solidarity in a Divided World. Pp 1-69. Available at: www.undp.org The following are not part of course readings, but provide excellent (and long) list of references of high value if you will write your C thesis on this topic: Poteete, Amy & Elinor Ostrom, 2008. Fifteen years of empirical research on collective action in natural resource management, World Development, 36:176-195. Pretty, Jules & Hugh Ward, 2001. Social capital and the environment, World Development, 29:209-227 Readings for SEMINAR 2 (Simon Tyrberg) Eriksen, P B & T Ackermann, H Abildgaard, P Smith, W Winter, J Rodriguez Garcia, 2005. System Operation with High Wind Penetration, IEEE power & energy magazine. Nov/Dec, pp.65-74. Jan's Volvo is rolling on Hydrogen. Dagens Nyheter February 14th, 2009. Leijon, M., Skoglund, A., Waters, R., Rehn, A., Lindahl, M, 2008. On the Physics and Economics of Renewable Electric Energy Suorces - part I utilization, to be published in World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) transactions. Weisser, Daniel, 2006. A guide to life-cycle green-house gas (GHG) emissions from electric supply technologies, Energy, 32:1543-1559. Readings for SEMINAR 3 (Christer Karlsson) Christoff, Peter. 2006. 'Post-Kyoto? Post-Bush? Towards an Effective 'Climate Coalition of the willing'', International Affairs, 82:5, 831-860. Gupta, Joyeeta & Lasse Ringius. 2001. 'The EU's Climate Leadership: Reconciling Ambition and Reality', International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 1:2, 281-299. Schreurs, Miranda A. & Yves Tiberghien. 2007. 'Multi-Level Reinforcement: Explaining European Union Leadership in Climate Change Mitigation', Global Environmental Politics, 7:4, 19-46. Vogler, John. 1999. 'The European Union as an Actor in International Environmental Politics', Environmental Politics, 8:3, 24-48. Readings for SEMINAR 4 (Charles Parker) Prospects for international cooperation Christoff, Peter (2006). 'Post-Kyoto? Post-Bush? Towards an effective climate coalition of the willing,' International Affairs, Volume 82, Number 5. Victor, David G. (2006). 'Toward Effective International Cooperation on Climate Change: Numbers, Interests and Institutions', Global Environmental Politics, Volume 6, Number 3. Aldy, Joseph E. and Stavins, Robert N. (2007) 'Architectures for an international global climate change agreement: lessons for the international policy community,' in J. Aldy and R. Stavins (eds) Architectures for Agreement, Cambridge University Press. Climate change as a security issue Nordås, Ragnhild and Gleditsch, Nils Petter (2007). 'Climate change and conflict,' Political Geography, Volume 26, Number 6. Barnett, Jon and Adger, W. Neil (2007). 'Climate change, human security and violent conflict?' Political Geography, Volume 26, Number 6. Recommended reading: For those who would benefit from an overview of the environment and world politics please see: Volger, John (2005). 'Environment,' in B. White, R. Little and M. Smith Issues in World Politics, Palgrave. Or Volger, John (2008)'Environmental issues,' in J. Baylis, S. Smith and P. Owens (eds) The Globalization of World Politics. Oxford: Oxford University Press., pp.350-368

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ostrom, Elinor Governing the commons : the evolution of institutions for collective action

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

Egen undersökning (uppsatsarbete)/Independent Study (thesis work)

Ingen obligatorisk litteratur utöver den studenten använder för uppsatsarbetet. No compulsory literature except the literature the student needs to carry out the thesis work.