Kursplan för Acceleratorer och detektorer

Accelerators and Detectors

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA348
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  Elektromagnetisk fältteori och Kärnfysik eller motsvarande

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för speciella egenskaper och krav på acceleratorer för högenergi- och kärn-fysikforskning samt acceleratorer för medicinsk användning och materialfysikforskning såsom synkrotronstrålningskällor och neutronspallationskällor
 • beräkna hur dessa mål uppnås genom att styra och accelerera laddade partiklar
 • redogöra för hur joniserande strålning från laddade partiklar och icke-joniserade strålning från neutrala partiklar uppstår naturligt eller artificiellt
 • redogöra för de egenskaper hos strålningen som används vid detektion
 • redogöra för de vanligast förekommande detektortyperna inom forskning och tillämpningar
 • behärska att kalibrera och göra mätningar med halvledardetektorer, scintillationsdetektorer och gasfyllda detektorer

Innehåll

Grundläggande egenskaper hos olika typer av acceleratorer. Transvers stråldynamik för enskilda partiklar och system av partiklar samt verktyg för att beräkna dessa. Metoder för acceleration och diagnostik. Joniserande och icke-joniserande strålning. Strålningsdetektorer: scintillationsdetektorer och neutrondetektering, gasfyllda detektorer, halvledardetektorer. Tillämpningar inom medicin, forskning och strålskydd.

Projekt:

Uppställning och genomförande av experiment vid accelerator. Vid experimentet kommer såväl detektor som acceleratorprestanda att studeras.

Undervisning

Undervisningen kommer att ske genom problembaserat lärande (PBL) med fokus på studentens delaktighet i lärandet. I undervisningen formuleras frågor och problem tillsammans med studenten som sedan studeras och utvecklas genom genom grupparbeten, praktiska moment, litteraturstudier, diskussioner mm. Centralt i pedagogiken är att studenten själv tar ansvar i lärandet, söker och utvärderar kunskap samt tränar samarbete. Kontinuerlig utvärdering genom redovisningar och diskussioner ingår i PBL.

Examination

Inlämningsuppgifter och projektrapporter (4 hp) samt skriftlig minitentamen (1 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Knoll, Glenn Frederick Radiation detection and measurement

  3. ed.: New York: Wiley, cop. 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk