Kursplan för Digital elektronikkonstruktion med VHDL

Digital Electronics Design with VHDL

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA326
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Inbyggda system A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 31, 2010
 • Behörighet: 120 hp inklusive grundläggande kurs i digitalteknik (speciellt tillståndsmaskiner) och programmering.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • redogöra för VHDL-språkets syntax och beteende

 • använda moderna utvecklingsverktyg för att konstruera komplexa digitala kretsar

 • simulera och göra en syntes av omfattande konstruktioner i s.k. {två punkter} Field-Programmable Gate Arrays (FPGA:er).

Innehåll


 • Introduktion: Genomgång av olika konstruktionsstilar och abstraktionsmetoder.

 • VHDL: De språkliga aspekterna för modellering och specificering. VHDL-språkets abstraktionsnivåer. Komponenter (entity, architecture). Instansiering. Parallella uttryck (if, case wait, loop). Funktioner och Procedurer.

 • Konstruktionsverktyg: Från enklare VHDL-editorer till grafiska editorer samt simulatorer och verktyg för syntetisering av VHDL-beskrivningar i FPGA-kretsar.

 • Laborationer: Relaterade till grundläggande komponenter som används bl.a. i s.k. inbyggda system.

 • Slutövning: Hur färdiga konstruktionsblock (s.k. IP:n) kan användas för att åstadkomma omfattande kretslösningar i FPGA:er och s.k. System on a Programmable Chip där en avancerad processor sätts samman och testas via programmering i C.

 • Projekt: Ett relativt omfattande projekt i simulering och syntes för att åstadkomma en icke-trivial (industri-relevant) konstruktion i en FPGA.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och projektarbete.

Examination

Projektarbete med rapport.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kompendium med laborationer och användarmanualer etc.