Kursplan för Retorik A

Rhetoric A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV211
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Retorik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-02-08
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet: Hi A, Sh A (områdesbehörighet 1)
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Kursen är en fristående kurs på grundnivå. Kursplanen är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 8 november 2006 och av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden den 27/2 2007. Litteraturlistan är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 8 november 2006.

Mål

Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper i retorikens historia, teoribildning och arbetsmetoder, samt att utveckla den studerandes förmåga att kommunicera effektivt i tal och skrift. Därtill syftar kursen till att uppöva ett kritiskt analyserande förhållningssätt gentemot språk och andra uttrycksmedel som faktorer vid påverkan i olika kulturella, politiska och sociala sammanhang.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

- ha grundläggande kunskaper i retorikens historia, teoribildning och arbetsmetoder

- ha utvecklat sin förmåga att kommunicera effektivt i tal och skrift

- kunna kritiskt analysera retoriska budskap av olika slag

- kunna reflektera över hur retorisk kommunikation fungerar i olika kulturella sammanhang

- kunna reflektera över retoriska budskap utifrån sociala, politiska och historiska faktorer som kön, klass och etnicitet

- kunna reflektera över olika mediers retoriska effekter

- kunna anlägga ett etiskt perspektiv på retorisk teori och praktik.

Innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser. Kursen är upplagd enligt följande, där delkurs 1 och 2 respektive 3 och 4 läses parallellt.

1. Grundkurs i retorik (7,5 hp)

Grundläggande metodiska och terminologiska kunskaper presenteras, diskuteras och appliceras i anslutning till retoriska budskap i form av tal, text och andra uttrycksmedel. Retorisk teori och praktik problematiseras utifrån historiska, sociala och politiska sammanhang.

2. Att skriva (7,5 hp)

Under kursen övas den studerandes skicklighet att formulera sig övertygande i ett antal situationer och genrer. Skriftmediets problem och möjligheter belyses och förmågan att argumentera, disponera och formulera sig effektivt tränas. Den studerande får reflektera över egna och andras texter, samt tränas i att framföra och tillgodogöra sig konstruktiva kritiska synpunkter.

3. Retorisk analys (7,5 hp)

Kursen bygger vidare på kunskaper från tidigare delkurs och ger en fördjupad inblick i skilda retorikvetenskapliga analysmetoder. Den studerande arbetar med en mer omfattande retorisk analys och tränar därvid sin förmåga till vetenskapligt skrivande.

4. Att tala, I (7,5 hp)

Kursen tränar stoffsamling, disposition, argumentation, stilistisk uttrycksförmåga, röstbehandling och framförandeteknik. Den studerande får reflektera över egna och andras tal, samt tränas i att framföra och tillgodogöra sig konstruktiva kritiska synpunkter.

Undervisning

1. Grundkurs i retorik

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt genom deltagarnas egna studier (individuellt och i grupp).

2. Att skriva

Undervisningen genomförs i seminarieform. Den studerande arbetar med skrivande gruppvis; alla deltagare läser och kommenterar varandras utkast och färdiga texter.

3. Retorisk analys

Undervisningen genomförs i seminarieform samt genom deltagarnas egna studier (individuellt och i grupp). De studerande författar i grupper en mer omfattande analysuppgift, där varje studerande får ansvara för en delaspekt av ett större retoriskt material. Undervisning på engelska och under kvällstid kan förekomma.

4. Att tala, I

Under kursen skriver och författar de studerande minst tre tal i olika genrer som framförs och diskuteras vid seminarier. Dessutom genomförs debatt- och improvisationsövningar.

Examination

I delkurserna 1-3 ges betygen VG, G och U. I delkurs 4 ges betygen G och U.

För studerande som underkänts i prov anordnas extra provtillfällen vid höstterminens början och slut samt vid vårterminens slut.

1. Grundkurs i retorik

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarierna (obligatorisk närvaro), närvaro vid förekommande föreläsningar, aktivt deltagande i förekommande basgruppsarbete samt genom en skriftlig tentamen.

2. Att skriva

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarierna (obligatorisk närvaro) samt genom genomförande av förelagda skrivuppgifter.

3. Retorisk analys

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarierna (obligatorisk närvaro), aktivt deltagande i förekommande basgruppsarbete, samt genom författandet av en mindre uppsats.

4. Att tala I

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarierna (obligatorisk närvaro), aktivt deltagande i förekommande basgruppsarbete, samt genom deltagande i förelagda praktiska övningar.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår även i Kandidatprogram för retorisk och litterär kommunikation

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

1. Grundkurs i retorik

 • Fischer, Otto Retorikens medier - mediernas retorik

  Litteraturvetenskapliga institutionen, 2004

  Länk till texten

  Elektronisk text

 • Hellspong, Lennart Konsten att tala : Övningsbok i praktisk retorik

  2: Lund: Studentlitteratur, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johannesson, Kurt Den klassiska retoriken

  [Ny utg.]: Uppsala: Litteraturvetenskapliga institutionen, 1989

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johannesson, Kurt Retorik eller konsten att övertyga

  2., rev. och omarb. uppl.: Stockholm: Norstedt, 1998

  Eller senare utgåva

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mehrens, Patrik Logosargumentation

  Uppsala: Litteraturvetenskapliga institutionen, 2004

  Elektronisk text

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johannesson, Kurt; Josephson, Olle; Åsard, Erik Ordet är en makt : svenska tal från Torgny lagman till Carl Bildt och Mona Sahlin : en antologi

  [2., rev. och omarb. uppl.]: Stockholm: Norstedt, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Texter till grundkurs i retorik. Kompendium

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vossius, Gerhard Johann; Hansson, Stina Elementa rhetorica eller retorikens grunder

  Göteborg: Litteraturvetenskapliga inst., 1990

  Se bibliotekets söktjänst