Kursplan för Akutmedicin och medicinsk teknik inom akutsjukvård

Emergency Medicine and Medical Engineering in Emergency Care

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3KR300
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-11-02
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: vecka 01, 2010
 • Behörighet: Antagen till specialistsjuksköterskeprogrammets inriktningar mot anestesisjukvård 60 hp, intensivvård 60 hp eller ambulanssjukvård 60 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen är en teoretisk kurs gemensam för specialistsjuksköterskeprogrammets inriktningar mot anestesisjukvård 60 hp, intensivvård 60 hp och ambulanssjukvård 60 hp

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse


 • redogöra för anatomiska strukturer och topografin i buk- och thoraxorgan samt centrala
  och perifera nervsystemet

 • beskriva och analysera patofysiologiska förändringar i vitala organ

 • visa fördjupade kunskaper i farmakokinetik och farmakodynamik och förklara farmakologiska behandlingsprinciper för anestesi, analgesi och sedering

 • visa fördjupade kunskaper om traumatologi och om vård- och behandlingsprinciper vid trauma och förstå betydelsen av en fungerande organisation och arbete i sjukvårdsgrupp

 • redogöra för fördjupade kunskaper i klinisk mikrobiologi och smittspridning

 • visa fördjupade kunskaper i medicinteknisk säkerhet och utrustning inom högteknologisk
  sjukvård


Färdighet och förmåga

 • identifiera och kritiskt analysera symtom samt förklara behandling i samband med svikt i vitala organ

 • analysera och bedöma olika kunskapskällor och forskning inom akutmedicin

 • hantera vanligt förekommande medicinteknisk utrustning utifrån lagar och säkerhetsföreskrifter


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över patofysiologiska tillstånd och skillnader relaterat till ålder och kön

 • reflektera över sina kunskaper och identifiera behovet av fortsatt kunskapsutveckling

 • reflektera över och värdera de vård- och behandlingsprinciper som tillämpas vid stora olyckor och katastrofer

 • reflektera över och värdera specialistsjuksköterskans funktion i sjukvårdsgruppen

 • reflektera över och värdera etiska dilemman i samband med vård och behandling vid stora olyckor och katastrofer

Innehåll

Topografisk anatomi
Fysiologi och patofysiologi
Smärtfysiologi
Farmakokinetik och dynamik
Specifik farmakologi
Traumatologi och traumavård
Katastrofmedicin
Organisation och arbete i sjukvårdsgrupp
Klinisk mikrobiologi och smittspridning
El- och gaslära
Medicinteknisk utrustning
Medicinteknisk säkerhet
Lagar, författningar och förordningar

Undervisning

Föreläsningar
Litteraturstudier
Laborationer

OBLIGATIRISKA MOMENT
Introduktion till kurs, schemalagda basgruppsträffar, seminarier, färdighetsträning, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning

Examination

Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt under kursens gång i form av muntliga och skriftliga uppgifter - tentamina individuellt och i grupp

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare fyra gånger (= totalt fem tentamensprov). Efter fem underkända tentamensprov kan studenten förlora sin plats i utbildningen. Grundutbildningskommittén kan dock, om synnerliga skäl föreligger, medge rätt till ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k "blank" skrivning räknas som tentamenstillfälle. Enligt 6 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100) har
studenten rätt att på begäran byta examinator efter två underkända tentamina

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2010