Kursplan för Specifik omvårdnad inom anestesisjukvård

Specific Nursing in Anaesthesia Care

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3KR301
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-11-02
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: vecka 01, 2010
 • Behörighet: Antagen till specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktningen mot anestesisjukvård 60 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen är teoretisk och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp. Kursen studeras parallellt med kurserna Akutmedicin och medicinsk teknik inom akutsjukvård, 7,5 hp, Subspecialiserad anestesi och anestesi vid speciella tillstånd, 7,5 hp och integreras med de verksamhetsförlagda kurserna Perioperativ omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård, 7,5 hp samt Allmän och specialiserad omvårdnad inom anestesisjukvård, 15 hp.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse


 • visa fördjupade kunskaper om anestesisjuksköterskans profession och specialistsjuksköterskans kompetensområde

 • analysera omvårdnadsprocessen relaterat till perioperativ omvårdnad

 • visa fördjupade kunskaper om den högteknologiska miljöns påverkan på patienter, närstående och vårdpersonal

 • analysera fenomenet smärta ur ett fysiskt, psykiskt, sociokulturellt och andligt perspektiv och jämföra olika metoder att observera och bedöma upplevelser av smärta

 • visa fördjupade kunskaper om ledarskap och organisationsmodeller

 • visa fördjupade kunskaper om forskningsdesign, metoder för datainsamling och dataanalys


Färdighet och förmåga

 • identifiera och analysera behovet av omvårdnad för patienter i alla åldrar och med varierande sjukdomstillstånd och planera omvårdnaden för den individuelle patienten baserat på teorier om omvårdnad

 • identifiera och bedöma förutsättningar för information, stöd och undervisning till patienter i alla åldrar och med olika sociokulturell bakgrund samt deras närstående relaterat till teorier för kommunikation, krisbearbetning och copingstrategier

 • tillämpa kunskaper om lagar, författningar och förordningar som reglerar verksamheten inom anestesisjukvård

 • tillämpa strategier för analys och problemlösning i samband med egna studier och vid grupparbete

 • tillämpa pedagogiska modeller i samband med muntliga presentationer och undervisning

 • tillämpa fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik vid kritisk granskning av forskningsresultat och genomförande av studieuppgifter och skriftliga rapporter


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera och reflektera över betydelsen av att tillvarata patientens autonomi och integritet baserat på etiska teorier och handlingsmodeller

 • reflektera över hur värderingar gällande ålder, genus, etnicitet och sexuell läggning kan påverka omvårdnaden och relatera till anestesisjuksköterskans ansvar att förhindra diskriminering

 • självständigt analysera och värdera olika kunskapskällor och omvårdnadsforskning inom anestesisjukvård

 • utvärdera sina kunskaper, egna prestationer och förmåga till lyhördhet och samarbete samt identifiera behovet av fortsatt kunskapsutveckling och personlig utveckling

Innehåll

Anestesisjuksköterskans profession
Operationsavdelningens miljö
Omvårdnadshandlingar/omvårdnadsåtgärder för barn, ungdomar, vuxna och äldre i samband med operation, undersökning och behandling
Omvårdnadsprocessen/perioperativ vårdprocess
Omvårdnadsteorier
Kommunikation
Etik
Kristeorier, stressreaktioner och copingstrategier
Sociokulturella skillnader, genusperspektiv och diskriminering
Ledarskap och organisationsmodeller
Pedagogik
Lagar, författningar och förordningar
Forskningsdesign
Metoder för datainsamling
Analysmetoder

Undervisning

Basgruppsarbete
Föreläsningar
Litteraturstudier
Författande av rapport
Muntlig redovisning
Seminarier
Webbaserad undervisning

OBLIGATORISKA MOMENT
Introduktion till kurs, schemalagda basgruppsträffar, seminarier, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning.

Examination

Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt under kursens gång i form av muntliga och skriftliga uppgifter - tentamina individuellt och i grupp. Vid examination i grupp skall studenten delta aktivt med kunskap och reflektion.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare fyra gånger (= totalt fem tentamensprov). Efter fem underkända tentamensprov kan studenten förlora sin plats i utbildningen. Grundutbildningskommittén kan dock, om synnerliga skäl föreligger, medge rätt till ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k "blank" skrivning räknas som tentamenstillfälle. Enligt 6 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100) har studenten rätt att på begäran byta examinator efter två underkända tentamina.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2013

 • Backman, Jarl Rapporter och uppsatser

  2., rev. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fawcett, J Contemporary nursing knowledge: analysis and evaluation of nursing models and theories

  Philadelphia: F.A. Davis Company, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindwall, Lillemor; Post, Iréne von Perioperativ vård : att förena teori och praxis

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Post, Iréne von Professionell naturlig vård ur anestesi- och operationssköterskors perspektiv

  Åbo: Åbo Akademis förl., 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rudolfsson, Gudrun Den perioperativa dialogen : en gemensam värld

  Åbo: Åbo akademi, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Warrén Stomberg, Margareta Postoperative pain management : nurse perspectives on acute pain services

  Göteborg,c 2004: 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hansson Scherman, Marianne; Runesson, Ulla Den lärande patienten

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sarvimäki, Anneli; Stenbock-Hult, Bettina Omvårdnadens etik : sjuksköterskan och det moraliska rummet

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forsberg, Christina; Wengström, Yvonne Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning

  3. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nagelhout, John J.; Plaus, Karen L. Nurse anesthesia

  5. ed.: St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders, [2013] cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Internationella och nationella kunskapssammanställningar samt vetenskapliga artiklar tillkommer.

  Obligatorisk

 • Henricson, Maria Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur

 • Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice

  9.ed.: Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2012 [dvs. 2011]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Björk, Jonas Praktisk statistik för medicin och hälsa

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice

  8th ed.: Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, s2013

  Se bibliotekets söktjänst