Kursplan för Perioperativ omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård

Perioperative Nursing in Anaesthesia Care

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3KR304
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-11-02
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: vecka 01, 2010
 • Behörighet: Godkänd kurs Akutmedicin och medicinsk teknik inom akutsjukvård, 7,5 hp samt påbörjade studier i kurserna Specifik omvårdnad inom anestesisjukvård, 7,5 hp och Subspecialiserad anestesi och anestesi vid speciella tillstånd, 7,5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp. Kursen integreras med kurserna Specifik omvårdnad inom anestesisjukvård, 7,5 hp och Subspecialiserad anestesi och anestesi vid speciella tillstånd, 7,5 hp. Kursen omfattar 7,5 hp verksamhetsförlagd utbildning fördelad på 4,5 hp anestesisjukvård, 1,5 hp operationssjukvård och 1,5 hp intensivvård. Kursen innehåller 6,5 hp vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 1 hp medicinsk vetenskap.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse


 • visa fördjupade kunskaper om den perioperativa vårdprocessen och den perioperativa dialogen som organisationsmodell

 • redogöra för dosering, biverkningar och kontraindikationer för inhalationsanestetika, intravenösa anestetika, analgetika, muskelrelaxantia samt lokalanestetika

 • visa kunskaper om bedömning av patientens vitala funktioner före, under och efter anestesi/analgesi och sedering

 • visa kunskaper om hur tryck- och nervskador förebyggs i samband med olika operationslägen

 • redogöra för säkerhetsföreskrifter i samband med användning av medicinteknisk utrustning och förklara innebörden av olika parametrar vid monitoreringFärdighet och förmåga

 • identifiera och bedöma vuxna patienters, barns och deras närståendes behov av individuell information och känslomässigt stöd inför anestesi, analgesi och sedering

 • visa förmåga att värdera och/eller samla in relevant patientinformation från
  anamnes, medicinsk journal inklusive preoperativ utredning och behandling

 • visa förmåga att inge trygghet och att ansvara för att i samråd med patienten identifiera perioperativa vårdbehov och upprätta en omvårdnadsplan

 • visa förmåga att skapa fria luftvägar och med olika hjälpmedel kunna genomföra assisterad och mekanisk ventilation

 • identifiera, bedöma och åtgärda smärta utifrån teorier inom smärtfysiologi och modeller för smärtperception

 • administrera läkemedel, infusioner och transfusioner enligt ordination, lagar, författningar samt efter avdelningens rutiner och bedöma effekter och bieffekter

 • visa förmåga att handha medicinteknisk utrustning för basal övervakning samt beakta integritet och säkerhet för patient och personal

 • dokumentera och utvärdera omvårdnads- och behandlingsåtgärder inom anestesisjukvård, operationssjukvård och intensivvård/postoperativ vård

 • tillämpa komplikationsförebyggande åtgärder vid placering av patient i optimalt operationsläge

 • förebygga smittspridning och arbeta i enlighet med gällande föreskrifter

 • tillämpa omvårdnadsforskning inom kunskapsområdetVärderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över vilken betydelse den perioperativa vårdprocessen och den högteknologiska
  vårdmiljön har för patientens välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet

 • reflektera över hur attityder och värderingar kan påverka patientens omvårdnad

 • med ett empatiskt och reflekterande förhållningssätt bemöta och kommunicera med patient och närstående

 • utvärdera sina kunskaper, egna prestationer och förmåga till lyhördhet och samarbete samt identifiera behovet av fortsatt kunskapsutveckling och personlig utveckling

Innehåll

Medicinsk vetenskap
Avancerad HLR
Medicinteknisk utrustning och medicinteknisk säkerhet

Vårdvetenskap
Perioperativ vårdprocess och perioperativ dialog
Omvårdnadshandlingar/omvårdnadsåtgärder
Komplikationsförebyggande åtgärder
Etik
Högteknologisk vård och arbetsmiljö
Hygien och aseptik
Läkemedelshantering
Kommunikation och teamarbete
Klinisk bedömning och utvärdering, dokumentation
Evidensbaserad vård och omvårdnad
Lagar, författningar och förordningar

Undervisning

Handledning av specialistsjuksköterska i samverkan med klinisk adjunkt/klinisk lektor
Föreläsningar
Färdighetsträning
Simulerade anestesisituationer
Litteraturstudier
PM
Seminarier

OBLIGATORISKA MOMENT
Introduktion till kurs, seminarier, färdighetsträning, verksamhetsförlagda studier, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning.

Examination

Examination av kursen innebär bedömning av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt enligt formulerade inlärningsmål, AssCE-formuläret (Löfmark, A. et Thorell-Ekstrand, I., 2009) och kliniska examinationer relaterade till kursens mål.

Övriga föreskrifter

Student som ej blivit godkänd i verksamhetsförlagd utbildning har rätt att genomgå förnyad verksamhetsförlagd utbildning en gång (6 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100)).

Avbruten VFU i förtid
En student kan komma att underkännas på den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid på grund av grov oskicklighet, om det dessutom finns en påtaglig risk för att studenten kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen om han eller hon fortsatt deltar i den verksamhetsförlagda utbildningen.

En individuell plan skall bestämmas för studenten och delges honom eller henne skriftligen. I denna plan, som skall beslutas av programkommittén, skall anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd
studenten kan räkna med från institutionen och hur och när kontrollen och eventuella nya kontroller kan äga rum och hur dessa skall gå till. En student har rätt till maximalt tre kontrolltillfällen, dock högst ett per
år. Studenten får inte delta i verksamhetsförlagd utbildning på nytt innan programkommittén har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2010