Kursplan för Konstvetenskap B: Svensk och nordisk konsthistoria

Art History B: Swedish and Scandinavian History of Art

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV020
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-06-07
 • Reviderad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet: Konstvetenskap A
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Konstvetenskapliga institutionen. Kursplanen är fastställd av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-02-27.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten

 • ha baskunskaper om bildkonst, bildbruk, arkitektur och byggda miljöer i Sverige och Norden från medeltid till nutid
 • ha kännedom om ämnets historiografi, teoribildning och metodologi
 • kunna muntligt och skriftligt presentera ett verk/objekt och en problemformulering
 • kunna skriva en elementär konstvetenskaplig uppsats.

Innehåll

Kursen behandlar olika former av bildkonst, arkitektur och byggda miljöer i Sverige och Norden från tiden omkring 1100 till nutid. Kursen berör också ämnets historiografi, nyare konstvetenskaplig teoribildning och metodologi. Genom övningar i bildanalys förmedlas träning i att verbalt beskriva, karakterisera, kontextualisera, tolka och tidsbestämma såväl enskilda konstverk som byggnader och miljöer från ovan nämnda tidsperiod. Kursen innehåller också ett uppsatsmoment där studenten under handledning gör sina första erfarenheter som skrivande konsthistoriker. Kursens ämnesmässiga och teoretiska innehåll tillsammans med uppsatsmomentet ger grundläggande förutsättningar för den som önskar gå Konstvetenskap C – konstvetenskaplig teori och metod.

Delkurs 1. Konsthistorisk översikt ca 1100-1700, 10 hp
Delkurs 2. Konsthistorisk översikt ca 1700-1900-talets slut, 10 hp
Delkurs 3. Uppsats, 10 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, bildanalyser, textseminarier, exkursioner, studiebesök och uppsatshandledning. Obligatorisk närvaro på föreläsningar och seminarier. Alternativa studievägar medges ej. Studenten har rätt till handledning endast under ordinarie kurstid.

Examination

Examination på delkurs 1 och 2 sker genom skriftliga tentamina bestående av kunskapsfrågor jämte bildanalysrelaterade uppgifter. Dessutom redovisas viss kurslitteratur muntligt vid obligatoriska seminarier eller i form av skriftliga referat. Delkurs 3 utgörs av författandet av en vetenskaplig seminarieuppsats. Uppsatsen presenteras av författaren och diskuteras med medstuderande vid ett proseminarium. Då möjlighet ges kan studenten även arbeta med konstnärliga tekniker och skriva rapport i uppsatsform över erfarenheter och iakttagelser. Resultaten av kursens tre enskilda delkurser och kursen i dess helhet bedöms med betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

Övriga föreskrifter

Vid delkursernas start skall betygssättande lärare/kursansvarig lärare ge anvisningar för hur obligatoriska moment skall tas igen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2011

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Konsthistorisk översikt ca 1000-1700, 10 hp

Grundbok

Fördjupningslitteratur

 • Ahlstedt-Yrlid, Inger Monumentalmåleriet : medeltidens massmedium

  Ingår i:

  Christensson, Jakob Signums svenska kulturhistoria. Medeltiden

  Lund: Signum, 2004

  s. 465-502, 38 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alm, Göran Arkitekturen

  Ingår i:

  Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 5] Renässansens konst

  Lund: Signum, 1996

  Sid 43-166.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Anker, Peter Stavkirkene : deres egenart og historie

  Oslo: Cappelen, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Augustsson, Jan-Erik Den profana arkitekturen

  Ingår i:

  Augustsson, Jan-Erik Signums svenska konsthistoria. : [Bd 4] Den gotiska konsten

  Lund: Signum, 1996

  (1996) s. 135-156

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ellenius, Allan Baroque dreams : art and vision in Sweden in the era of greatness.

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ellehag, Claes Arkitekturen 1650-1690

  Ingår i:

  Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 6] Barockens konst

  Lund: Signum, 1997

  s. 33-103, 71 s

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fulton, Torbjörn Skulpturen

  Ingår i:

  Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 5] Renässansens konst

  Lund: Signum, 1996

  s. 291-367, 78 s

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gillgren, Peter Vasarenässansen : konst och identitet i 1500-talets Sverige

  Stockholm: Signum, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jacobsson, Carina Beställare och finansiärer : träskulptur från 1300-talet i gamla ärkestiftet.

  Visby: Ödin, 2002

  s. 11-110, 100 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Masters, meanings & models : studies in the art and architecture of the Renaissance in Denmark : essays published in honour of Hugo Johannsen Johannsen, Hugo Andersen, Michael; Nyborg, Ebbe; Vedsø, Mogens

  Copenhagen: National Museum of Denmark, 2010

  s. 23-237

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larsson, Lars-Olof Porträttens retorik

  Ingår i:

  Cavalli-Björkman, Görel; Karlsson, Eva-Lena Ansikte mot ansikte : porträtt från fem sekel.

  Stockholm: Nationalmuseum, 2001

  s. 33-45, 13 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Liepe, Lena Den medeltida kroppen : kroppens och könets ikonografi i nordisk medeltid

  Lund: Nordic Academic Press, Academic Press, c 2003

  s. 9-87

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindgren, Mereth Gotikens kyrkobyggande

  Ingår i:

  Augustsson, Jan-Erik Signums svenska konsthistoria. : [Bd 4] Den gotiska konsten

  Lund: Signum, 1996

  (1996) s. 37-134

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindgren, Mereth Stenarkitekturen

  Ingår i:

  Karlsson, Lennart Signums svenska konsthistoria. : [Bd 3] Den romanska konsten

  Lund: Signum, 1995

  (1995) s. 53-116

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nilsén, Anna Focal point of the sacred space : the boundary between chancel and nave in Swedish rural churches : from Romanesque to Neo-Gothic

  Rev. and updated ed.: Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2003

  s. 17-90. Läs någon av versionerna.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nilsén, Anna Kyrkorummets brännpunkt : gränsen mellan kor och långhus i den svenska landskyrkan : från romanik till nygotik

  Stockholm: Kungl. Vitterhets-, 1991

  s. 17-94, 77 s. Läs någon av versionerna.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Olin, Martin Porträtt

  Ingår i:

  Christensson, Jakob Signums svenska kulturhistoria. Renässansen

  Lund: Signum, 2005

  s. 427-460, 33 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Piltz, Anders Himlastormande och jordnära

  Ingår i:

  Augustsson, Jan-Erik Signums svenska konsthistoria. : [Bd 4] Den gotiska konsten

  Lund: Signum, 1996

  (1996) s. 9-22

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svanberg, Jan Stenskulpturen

  Ingår i:

  Karlsson, Lennart Signums svenska konsthistoria. : [Bd 3] Den romanska konsten

  Lund: Signum, 1995

  s. 116-227, 112 s

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tångeberg, Peter Träskulpturens tekniker

  Ingår i:

  Augustsson, Jan-Erik Signums svenska konsthistoria. : [Bd 4] Den gotiska konsten

  Lund: Signum, 1996

  s. 286-307, 22 s

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tångeberg, Peter Träskulpturens tekniker

  Ingår i:

  Karlsson, Lennart Signums svenska konsthistoria. : [Bd 3] Den romanska konsten

  Lund: Signum, 1995

  s. 281-289, 9 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ullén, Marian Bygga i trä

  Ingår i:

  Karlsson, Lennart Signums svenska konsthistoria. : [Bd 3] Den romanska konsten

  Lund: Signum, 1995

  (1995) s. 35-52

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Åkestam, Mia Bebådelsebilder : om bildbruk under medeltiden

  Stockholm: Runica et mediævalia, 2010

  Sid 210-288.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Åman, Anders Kyrkobyggandet i det långa perspektivet

  Ingår i:

  Bebyggelsehistorisk tidskrift

  (1991) s. 9-18, 10 s

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ångström Grandien, Inga Lena Det profana måleriet

  Ingår i:

  Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 6] Barockens konst

  Lund: Signum, 1997

  s. 351-427, 76 s

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 2. Konsthistorisk översikt ca 1700-1900-talets slut, 10 hp

Grundbok

 • Johannesson, Lena Konst och visuell kultur i Sverige. Före 1809

  Stockholm: Signum, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johannesson, Lena Konst och visuell kultur i Sverige. 1810-2000

  Bokförlaget Atlantis AB, 2007

  Rätt ISBN: 978-91-87896-88-0 (Signum/Atlantis förlag).

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Fördjupningslitteratur

 • Alm, Göran Arkitekturen

  Ingår i:

  Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 7] Frihetstidens konst

  Lund: Signum, 1997

  (1997) s. 27-134

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alm, Göran Arkitekturen

  Ingår i:

  Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 8] Den gustavianska konsten

  Lund: Signum, 1998

  (1998) s. 31-154

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Caldenby, Claes Att bygga ett land : 1900-talets svenska arkitektur

  Stockholm: Byggforskningsrådet, 1998

  s. 11-224 (212 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • von Bonsdorff, Jan En gentleman fra Montreal. : Christopher Landreths Ryan: et 3D-animert "psykogram" kosmorama.

  Ingår i:

  Kosmorama :b tidsskrift for filmkunst og filmkultur

  (2007) s. 77-85

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cederlund, Johnan Arkitekturen 1690-1730

  Ingår i:

  Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 6] Barockens konst

  Lund: Signum, 1997

  s. 105-157, 53 s

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edwards, Folke Från modernism till postmodernism : svensk konst 1900-2000

  Lund: Signum, 2000

  Urval efter intresse, ca 100 sidor.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Grandien, Bo Arkitekturen

  Ingår i:

  Bengtsson, Eva-Lena Signums svenska konsthistoria. : [Bd 10] Konsten 1845-1890

  Lund: Signum, 2000

  s. 27-243, 217 s

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Förfärligt härligt Kåberg, Helena; Rosenblad, Kajsa; Linder, Karin; Ekström, Anders; Zetterlund, Christina; Sparke, Penny Lindell, Ingrid

  Stockholm: Nationalmuseum, 2007

  Sid 167-177, 217-229 (23 sid.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Grate, Pontus Bildkonsten

  Ingår i:

  Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 8] Den gustavianska konsten

  Lund: Signum, 1998

  s. 195-295, 101 s

  Välj en av Grates artiklar!

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Grate, Pontus Bildkonsten

  Ingår i:

  Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 7] Frihetstidens konst

  Lund: Signum, 1997

  s. 169-263, 95 s

  Välj en av Grates artiklar!

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gunnarsson, Torsten; Hedström, Per Impressionismen och Norden : det sena 1800-talets franska avantgardekonst och konsten i Norden 1870-1920 : Nationalmuseum, Stockholm

  Stockholm: Atlantis, [2002]

  s.158-227, 262-295.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bonsdorff, Bengt von Konsten i Finland : från medeltid till nutid

  [2. uppl.]: Esbo: Schildt, 1998

  s. 132-168, 216-227.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Laine, Merit Brown, Carolina Gustaf Lundberg 1695-1786 : en porträttmålare och hans tid

  Stockholm: Nationalmuseum, 2006

  ca 250 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nørregård-Nielsen, Hans Edvard Dansk kunst. 1

  4. udg.: København: Gyldendal, 1983

  s. 141-258.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pollock, Griselda Om kanoner och kulturkrig

  Ingår i:

  Paletten

  (2000) s. 3-6

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rausing, Birgit Måleriet

  Ingår i:

  Ahlstrand, Jan Torsten Signums svenska konsthistoria. : [Bd 11] Konsten 1890-1915

  Lund: Signum, 2001

  s. 203-335, 133 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Steorn, Patrik Eugène Jansson och den svenska konsthistoriens sexualitet

  Ingår i:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  s. 61-71.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Söderlind, Solfrid Betraktarens betydelse : Professorsinstallationsföreläsning 26 april 2002

  Ingår i:

  Föreningen Valör, Valör : konstvetenskapliga studier.

  (2002) nr. Nr 3-4 s. 4 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Taylor, Melanie Peter (A Young English Girl)? : Visualizing Transgender Masculinities?

  Ingår i:

  Morell, Abelardo Camera obscura

  1st ed.: New York, NY: Bulfinch Press, 2004

  vol. 19 (2004) s. 46 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thörn, Kerstin Innovatörer och imitatörer : kvinnor, arkitektur och vardagslivets villkor

  Ingår i:

  MAMA : magasin för modern arkitektur

  (2000) s. 10-17, 8 s

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Öhrner, Annika After Postmodernism : on possible and impossible strategies in Swedish contemporary art

  Ingår i:

  Malm, Magdalena; Nilsson, John Peter Modernautställningen 2006 18 feb - 7 maj : när är jag?

  [Stockholm: Moderna Museet, cop. 2006]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 3. Uppsats, 10 hp

 • Eriksson, Yvonne; Göthlund, Anette Möten med bilder : analys och tolkning av visuella uttryck.

  2004: Lund: Studentlitteratur,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Freeland, Cynthia A.; Boström, Hans-Olof Wijkmark, Marianne Konstteori : en introduktion

  Stockholm: Raster, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • D'Alleva, Anne. How to write art history

  2nd ed.: London: Laurence King, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vid sidan av den litteratur som anges läses två doktorsavhandlingar som framlagts vid institutionen under senare tid.