Kursplan för Allmän och specialiserad omvårdnad inom anestesisjukvård

General and Specialised Nursing in Anaesthesia Care

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3KR305
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap A1F, Medicinsk vetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-11-02
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: vecka 01, 2010
 • Behörighet: Godkända kurser Akutmedicin och medicinsk teknik inom akutsjukvård, 7,5 hp och Perioperativ omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård, 7,5 hp samt påbörjade studier i kurserna Specifik omvårdnad inom anestesisjukvård, 7,5 hp och Subspecialiserad anestesi och anestesi vid speciella tillstånd, 7,5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och består av två delar och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp. Kursen genomförs i två delar om vardera 7,5 hp och integreras med kurserna Specifik omvårdnad inom anestesisjukvård, 7,5 hp och Subspecialiserad anestesi och anestesi vid speciella tillstånd, 7,5 hp. Kursen innehåller 11 hp vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 4 hp medicinsk vetenskap.

Mål

Del 1

Efter avslutad del 1 skall studenten kunna
Kunskap och förståelse


 • visa kunskaper om handläggning av anestesier till patienter i olika åldrar och bedömning
  av patientens vitala funktioner före, under och efter anestesi/analgesi och sedering

 • förklara effekter, bieffekter och interaktioner avseende de olika
  läkemedelsgrupper som används pre-, intra- och postoperativt

 • analysera och förklara patientens perioperativa behov av infusions- och transfusionsterapi

 • visa fördjupade kunskaper om avancerad medicinteknisk utrustning och säkerhetsföreskrifter


Färdighet och förmåga

 • ansvara för patientens omvårdnad perioperativt och kunna övervaka vitala
  funktioner i samband med operationer, undersökningar och behandlingar samt ge förslag på komplikationsförebyggande åtgärder

 • skapa fria luftvägar och med olika hjälpmedel genomföra assisterad och
  mekanisk ventilation

 • självständigt administrera läkemedel och bedöma samt tillgodose den enskilde patientens behov av vätske- och blodterapi

 • identifiera, bedöma och åtgärda den individuelle patientens smärta, oro och stress

 • på ett säkert sätt hantera och demonstrera medicinteknisk utrustning såsom anestesiapparatur, övervakningsutrustning och behandlingsapparatur och utvärdera aktuella parametrar

 • självständigt dokumentera och värdera observationer, övervaknings-, behandlings- och
  omvårdnadsåtgärder under anestesiförloppet för att säkra kvalitet och patientsäkerhet

 • visa förmåga att ansvara för en säker transport av patienten till postoperativ
  avdelning/intensivvårdsavdelning och ge relevant rapport

 • tillämpa omvårdnadsforskning och medicinsk forskning inom kunskapsområdet


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att med ett empatiskt och etiskt förhållningssätt tillvarata vuxna patienters och barns integritet och tillgodose patientens och närståendes behov av information, undervisning, känslomässigt stöd och trygghet

 • reflektera över förutsättningar för bra samarbete med olika personalkategorier och andra intrahospitala enheter

 • utvärdera sina kunskaper och färdigheter och identifiera nya inlärningsbehov samt planera
  för fortsatt utveckling av de verksamhetsförlagda studierna


Del 2

Efter avslutad del 2 skall studenten kunna
Kunskap och förståelse

 • visa fördjupade kunskaper om handläggning av anestesier till patienter i olika åldrar och med kroniska eller akuta sjukdomstillstånd

 • beskriva och analysera hur olika faktorer i arbetsmiljön kan påverka patientens och den
  enskilde medarbetarens välbefinnande, integritet och säkerhet

 • visa fördjupade kunskaper om principer för en fungerande organisation och ledarskap inom
  anestesisjukvård


Färdighet och förmåga

 • självständigt ansvara för planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av patientens perioperativa omvårdnad

 • självständigt planera och förbereda för generell och lokal anestesi och tillsammans med
  anestesiolog genomföra anestesier till patienter i olika åldrar samt utvärdera medicinska
  insatser

 • självständigt bedöma patientens luftväg och skapa och upprätthålla fria luftvägar under generell anestesi vid spontan och mekanisk ventilation

 • självständigt och på ett säkert sätt administrera läkemedel och urskilja kliniska effekter och bieffekter av läkemedel som används pre-, intra- och postoperativt

 • självständigt iordningsställa, kontrollera och använda anestesiapparatur, övervakningsutrustning och annan förekommande utrustning

 • ansvara för en säker transport till postoperativ avdelning/intensivvårdsavdelning och ge en strukturerad rapport och presentera en plan för fortsatt omvårdnad och behandling för den individuelle patienten

 • visa förmåga till flexibilitet och handlingsberedskap samt prioritera åtgärder vid akuta situationer

 • befrämja en god vård- och arbetsmiljö och tillämpa ett arbetssätt som förhindrar
  smittspridning och förebygger arbetsrelaterade skador

 • tillämpa ett miljömedvetet och resursbevarande arbetssätt

 • självständigt leda, planera och utveckla arbetet inom teamet samt samarbeta
  med olika personalkategorier och andra intrahospitala enheter

 • informera och undervisa patienter, närstående, andra studentkategorier och vårdpersonal

 • tillämpa omvårdnadsforskning och medicinsk forskning för att utveckla anestesiologisk omvårdnad


Värderingsförmåga och förhållningssätt


 • reflektera över och värna om patientens och de närståendes integritet och rättigheter

 • reflektera över och analysera etiska problem inom anestesiologisk omvårdnad och medicinsk behandling

 • utvärdera sina kunskaper och färdigheter samt reflektera över sin empatiska förmåga relaterat till professionen som anestesisjuksköterska

Innehåll

Medicinsk vetenskap
Akut omhändertagande och livsuppehållande åtgärder
Medicinteknisk utrustning, medicinteknisk säkerhet och medicintekniska procedurer
Komplikationsförebyggande åtgärder

Vårdvetenskap
Perioperativ omvårdnadsprocess
Barn-HLR
Högteknologisk vård och arbetsmiljö
Komplikationsförebyggande åtgärder
Läkemedelshantering
Hygien och aseptik
Etik
Kommunikation och teamarbete
Ledarskap
Pedagogik
Stresshantering
Resursutnyttjande
Lagar, författningar och förordningar

Undervisning

Handledning av specialistsjuksköterska i samverkan med klinisk adjunkt/klinisk lektor
Föreläsningar
Färdighetsträning
Simulerade anestesisituationer
Litteraturstudier
Författande av rapport
Seminarier

OBLIGATORISKA MOMENT
Introduktion till kurs, seminarier, färdighetsträning, verksamhetsförlagda studier, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning

Examination

Examination av kursen innebär bedömning av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt enligt formulerade inlärningsmål, AssCE-formuläret (Löfmark, A. et Thorell-Ekstrand, I., 2009) studieuppgifter och kliniska examinationer relaterade till kursens mål.

Övriga föreskrifter

Student som ej blivit godkänd i verksamhetsförlagd utbildning/praktik har rätt att genomgå förnyad verksamhetsförlagd utbildning en gång (6 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100)).

Avbruten VFU i förtid
En student kan komma att underkännas på den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid på grund av grov oskicklighet, om det dessutom finns en påtaglig risk för att studenten kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen om han eller hon fortsatt deltar i den verksamhetsförlagda utbildningen.

En individuell plan skall bestämmas för studenten och delges honom eller henne skriftligen. I denna plan, som skall beslutas av programkommittén, skall anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd
studenten kan räkna med från institutionen och hur och när kontrollen och eventuella nya kontroller kan äga rum och hur dessa skall gå till. En student har rätt till maximalt tre kontrolltillfällen, dock högst ett per år.
Studenten får inte delta i verksamhetsförlagd utbildning på nytt innan programkommittén har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2013

Referenslitteratur

 • Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice

  9.ed.: Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2012 [dvs. 2011]

  Se bibliotekets söktjänst