Kursplan för Kommunal och industriell avloppsvattenrening

Municipal and Industrial Wastewater Treatment

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1RT361
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  120 hp inklusive Reglerteknik I.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

 • beskriva och bedöma olika metoder för avloppsvattenrening
 • använda och tillämpa matematisk modellering för att analysera olika reningsprocesser
 • använda simuleringsverktyg för avloppsvattenrening och tolka och utvärdera resultaten
 • förklara de mikrobiologiska processerna i aeroba och anaeroba reningstekniker
 • använda reglertekniska metoder för att effektivisera processer för avloppsvattenreningen

Innehåll

Genomgång av olika reningsmetoder; mekaniska, biologiska och kemiska processer. Modellering och analys av bioreaktorer. Aktivslamprocessen. Sedimentering. Mikrobiologiska processer inklusive biologisk kväve- och fosforrening, anaeroba processer och anammoxprocessen. Dimensionering och driftoptimering av olika processlösningar. Tillämpningar av reglerteknik i reningsverk.

Studiebesök vid ett kommunalt reningsverk.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och inlämningsuppgifter. Studiebesök.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp), samt laborationer, studiebesök och gästföreläsningar (1 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen har till stor del överlappande innehåll med kursen Vattenreningsteknik (1TV361) och kan inte tillgodoräknas i en examen tillsammans med denna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kompendium i avloppsvattenrening, Avd. för systemteknik, Uppsala universitet.