Kursplan för Gravitation och kosmologi

Gravitation and Cosmology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA157
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 31, 2010
 • Behörighet: 120 hp med Mekanik III, Kvantfysik, Termodynamik, Statistisk mekanik, Analytisk mekanik och speciell relativitetsteori, Fysikens matematiska metoder, eller motsvarande kunskaper.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna


 • redogöra för och beskriva principen om likvärdighet

 • redogöra för metriker och lösa geodetiska ekvationer

 • analysera och lösa Einsteins ekvationer för olika situtationer

 • redogöra för begrepp inom standardmodellen för kosmologi, dvs. expanderande universum, den kosmologiska bakgrundsstrålningen och mörk materia.

 • beskriva och analysera olika modeller för inflation.

Innehåll

Grundläggande kunskaper i Einsteins allmänna relativitetsteori. Exempel från modern forskning. Kursens första del introducerar den allmänna relativitetsteorin; ekvivalensprincipen, dess matematiska grund i form av Einsteins ekvationer och den krökta rumtidens matematik, metriker, krökningstensorer och geodeter.; klassiska test av teorin som ljusavböjningen och Merkurius perihelrörelse; gravitationsvågor. De svarta hålens matematiska beskrivning i form av Schwarzschildmetriken med dess horisonter och singulariteter kommer att härledas och analyseras liksom Kerr och Reissner-Nordström svarta hål.
Kursens andra del behandlar tillämpningar inom kosmologin. Den matematiska beskrivningen ges av Robertson-Walkermetriken. Big Bang, expanderande universum med en kosmologisk konstant, mörk materia, den kosmologiska bakgrundsstrålningen och inflation kommer att diskuteras och analyseras.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 32, 2010