Kursplan för Norska 1

Norwegian 1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS135
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-09-04
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-03-30
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  En B (områdesbehörighet 2). Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om norskt språk, med huvudvikten på den särpräglade norska tal- och skriftspråkssituationen och bakgrunden för denna. Kursen har ett jämförande nordiskt perspektiv. Vidare ska kursen ge god praktisk förståelse av norska i tal och skrift, samt viss kännedom om ett urval nyare norsk skönlitteratur och andra kulturuttryck.

Efter kursen ska studenten kunna

 • redogöra för den norska tal- och skriftspråkssituationen och den historiska bakgrunden för denna
 • redogöra för och identifiera de viktigaste skillnaderna mellan de två norska målformerna
 • redogöra för och identifiera de viktigaste skillnaderna mellan norskt och svenskt skrift- och talspråk
 • redogöra för en grov indelning av norska dialekter
 • redogöra för de viktigaste aktörerna och problemställningarna i aktuell norsk språkdebatt
 • läsa och förstå norsk normalprosa, på båda målformerna
 • ha god kännedom om minst två nyare norska skönlitterära verk, lästa på originalspråket, varav minst ett på varje målform

Undervisning

Undervisning ges huvudsakligen i form av föreläsningar och övningar. Vissa moment kan vara obligatoriska.

Examination

En eller flera kursuppgifter, samt skriftligt och/eller muntligt prov.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen kan inte ingå som huvud- eller biområde i en filosofie kandidatexamen. Kursen kan ingå som verktygskurs inom Masterprogram i svenska.

Övriga föreskrifter

Kursen för ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Rekdal, Olaug Hallgren, Karin Norsk som nabospråk : håndbok for deg som er svensk og vil lære mer om norsk språk og kultur

  Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Almenningen, Olaf Språk og samfunn gjennom tusen år : ei norsk språkhistorie

  6. utg.: Oslo: Universitetsforl., c2002

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Torp, Arne; Vikør, Lars S. Hovuddrag i norsk språkhistorie

  3. utg.: Oslo: Gyldendal akademisk, 2003

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Diverse kortere tekster

I tilegg till disse tekstene leser studentene et utdrag av Syden av Are Kalvø.

Dessuten minst to valgfrie skjønnlitterære bøker, till sammen minst 500 normalsider, minst to ulike forfattere, minst en bok på hver målform.

Ordbøker

 • Bokmålsordboka og Nynorskordboka

  Kunnskapsforlaget/Det Norske Samlaget,

  http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html

 • Fowler, Birgitta; Vannebo, Kjell Ivar; Moberg, Lena Norstedts norsk-svenska ordbok : [54000 ord och fraser]

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Norstedts norska fickordbok : norsk-svensk/svensk-norsk : [32 000 ord och fraser Hesslin Rider, Inger; Gerhardsen, Hanna; Thiel, Mathias; Aurstad, Bodil

  1. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rekdal, Ella Olaug Norsk-svensk ordlista : de vanligaste svåra orden : bokmål och nynorska.

  Oslo: Nordisk språksekretariat, 1988

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan