Kursplan för Ortnamn och personnamn

Place-Names and Personal Names

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV082
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-03-30
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-03 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Mål

Kursen syftar till att de studerande ska förvärva grundläggande kunskaper om svenska ortnamn och personnamn och deras bildning alltifrån äldsta tid. Kursen ska vidare ge kännedom om de viktigaste facktidskrifterna, om ortnamns- och personnamnspublikationer samt om källmaterial i ortnamns- och personnamnsarkiv.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

- redogöra för grundläggande begrepp och termer inom namnforskningen och olika slag av egennamn och deras underkategorier

- ange skillnader mellan namn och andra ord i språket

- beskriva kontinuitet och förändringar i ortnamns- och personnamnsskicket

- ange några viktiga förutsättningar för tolkning av ortnamn och något om hur man kan använda namn som forskningsmaterial

- ge exempel på faktorer med vilkas hjälp man kan datera ortnamn

- förklara vissa viktiga namnelement samt olika sätt att bilda eller ge namn

- diskutera förhållandet mellan personnamn och genus

- översiktligt redogöra för huvuddragen i lagstiftningen rörande personnamn samt redogöra för tolkning och tillämpning av god ortnamnssed

- redogöra för import av personnamn i svenskan, för införandet av förnamn i almanackan och för framväxten av ett svenskt släktnamnsskick.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och övningar. Studiebesök i ortnamns- och personnamnsarkiv. Exkursioner kan förekomma.

Examination

Skriftligt eller muntligt prov vid kursens slut.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen kan inte ingå som huvud- eller biområde i en filosofie kandidatexamen.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

 • Aldrin, Emilia The choice of first names as a social resource and act of identity among multilingual families in contemporary Sweden

  Ingår i:

  Names in multi-lingual, multi-cultural and multi-ethnic contact : proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences, August 17-22, 2008, York University, Toronto, Canada

  Toronto: York University, 2009

  (2009) s. 86-92

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Andersson, Thorsten Hund, hundare och härad från språklig synpunkt

  Ingår i:

  Bebyggelsehistorisk tidskrift

  (1982) s. 52-66

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Andersson, Thorsten Ununge

  Ingår i:

  Namn och bygd : tidskrift för nordisk ortnamnsforskning.

  (1998) nr. 86 s. 25-29

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brink, Stefan Sockenbildning och sockennamn : studier i äldre territoriell indelning i Norden = Parish-formation and parish-names : studies in early territorial division in Scandinavia

  Uppsala: Gustav Adolfs akad. ; a Stockholm : b Almqvist & Wiksell International [distributör], 1990

  S. 123-133.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brylla, Eva Andersson, Pettersson, Lundström och - Beachman : om nordiska efternamn i sin europeiska omgivning

  Uppsala: Bombus, 2009

  S. 8-14, 25-27, 35-74.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brylla, Eva Anna Mædh inga hænder, Karl Dængenæf och Ingrid Thiuvafinger : några exempel på medeltida binamn

  Ingår i:

  Runor och namn : hyllningsskrift till Lena Peterson den 27 januari 1999

  Uppsala: Univ., 1999

  S. 11-19.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brylla, Eva Förnamn i Sverige : kortfattat namnlexikon

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2006

  S. 6-21.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brylla, Eva Personnamn och genus

  Ingår i:

  Studia anthroponymica Scandinavica : tidskrift för nordisk personnamnsforskning

  S. 11-29.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brylla, Eva Ursäkta, hur var namnet? : personnamn i praktiskt bruk

  Uppsala: Bombus, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Frändén, Märit Inhemskt, nybildat och majoritetspåverkat : Strömningar i samiskt personnamnsskick

  Ingår i:

  Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer : handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16-18 november 2006

  Umeå: Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk, 2009

  (2007) s. 160-176

  (NORNA-rapporter 83/Nordsvenska 16/Kulturens frontlinjer 56.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gustafsson, Linnea S. Om smeknamnens funktion : Kan smeknamn användas för att studera sociolingvistiska frågeställningar?

  Ingår i:

  Namn - en spegel av samhället förr och nu

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts, 2010

  vol. 41 (2010) s. 171-187

  (Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 41.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larsson, Patrik Det fornvästnordiska personbinamnet Kíkr

  Ingår i:

  Scripta Islandica : Isländska sällskapets årsbok

  (Scripta Islandica 53; 2002.) S. 29-38.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nyström, Staffan Lokalhistoria gömd i smånamnen

  Ingår i:

  Vägen till Soltvet och den lokalhistoriska forskningen

  Stockholm: Riksförb. för hembygdsvård, 1989

  S. 80-91.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nyström, Staffan Ortnamnen och kulturminneslagen : om tolkning och tillämpning av begreppet god ortnamnssed

  1. uppl.: Stockholm: Riksantikvarieämbetets förlag, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Otterbjörk, Roland Svenska förnamn : kortfattat namnlexikon

  3. uppl.: Stockholm: Esselte studium, 1979

  (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 29.) S. 1-46.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pamp, Bengt Ortnamnen i Sverige

  5. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1988

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strandberg, Svante Skällerö i Funbo socken

  Ingår i:

  Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift.

  (2009) s. 83-88

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strid, Jan Paul Kulturlandskapets språkliga dimension : ortnamnen

  2., [rev.] uppl.: Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 1999

  S. 11-17, 22-52.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Swedell, Ulla Samiskt, finskt och svenskt kulturmöte i ortnamnsperspektiv

  Ingår i:

  Namn och mångkultur - flerspråkiga miljöer och kulturella influenser : föredrag vid Ortnamnssällskapets i Uppsala 70-års-symposium 21-22 oktober 2006

  Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala, 2007

  S. 95-102.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Utterström, Gudrun Släktnamn i Sverige för hög och låg : en historisk betraktelse

  Ingår i:

  Slektsnamn i Norden : rapport fra NORNAs tjueførste symposium i Oslo 17.-20. september 1992

  Uppsala: NORNA-förl., 1995

  (1995) s. 53-60

  (NORNA-rapporter 58.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vikstrand, Per Konungen och helgedomen.

  Ingår i:

  Oluf Rygh : rapport fra symposium på Stiklestad 13.-15. mai 1999

  Uppsala: NORNA-förl., 2000

  (NORNA-rapporter 70 B.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wahlberg, Mats Stadens namn - identitet, känsla, prestige

  Ingår i:

  Namnens dynamik : utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick : handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15-18 augusti 2003

  Uppsala: Norna-förlaget i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, 2005

  (2005) s. 333-343

  (NORNA-rapporter 80.) S. 333-343.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wahlberg, Mats Svenska soldatnamn : en forskningsöversikt

  Ingår i:

  Studia anthroponymica Scandinavica : tidskrift för nordisk personnamnsforskning

  (Studia anthroponymica Scandinavica 8.) S. 47-68.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

Versioner av litteraturlistan