Kursplan för Ledningsnät och dricksvattenberedning

Distribution and Treatment of Drinking Water

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TV441
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  120 hp, varav 90 hp inom något av huvudområdena teknik eller naturvetenskap inklusive Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik 15 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Identifiera lämpliga färskvattenkällor för kommunal och industriell användning.
 • Föreslå behandlingsmetoder för färskvatten extraherat från grundvatten och från följande färskvatten källor; sjöar, vattendrag eller uppsamlad ("harvested") regnvatten.
 • Designa ett flödesschema för ett kommunalt reningsverk för dricksvatten.
 • Redogöra för grundprinciperna för ledningsnät med minst två källor och en stor mängd användare.
 • Designa ett ledningsnät för dricksvattendistribution för samhällen: Föreslå en hållbar expansion för ett existerande system för klara ökade framtida krav på systemen.
 • Redogöra för grunderna till EU:s dricksvattendirektiv.

Innehåll

Beslutsfattande: Vilken av de färskvattenkällor, dvs. uppsamlat ("harvested") regnvatten, vattendrag, sjöar, reservoarer och grundvatten som kan exploateras för vattenproduktion för dricksvattenanvändning och industriell användning. Diverse metoder för dricksvattenrening för de olika källorna. Särskild betoning ges till beskrivning av avsaltningsprocesser; membran och jonfilter. Flödesscheman för ett typiskt kommunalt reningsverk. Utformning av ledningsnät som har en eller flera källor och en stor mängd användare. Dimensionering av ledningsrörens storlek för ett dimensioneringsflöde med dimensioneringstryck för dricksvatten gås igenom. Vi kommer också göra en översikt av EU:s vattendirektiv.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och övningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp) samt övningar (1 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Chow, David R. Maidment and Larry W. Mays:Applied Hydrology. McGraw Hill.1988.