Kursplan för Omvårdnad inom anestesisjukvård och akutsjukvård

Intrahospital and Emergency Care

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3KR317
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-11-02
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: vecka 01, 2010
 • Behörighet: Godkänd kurs i Akutmedicin och medicinsk teknik inom akutsjukvård 7,5 hp samt påbörjade studier i kurserna Medicinsk behandling inom ambulanssjukvård 7,5 hp och Specifik omvårdnad inom ambulanssjukvård 7,5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot ambulanssjukvård, 60 hp. Kursen integreras med kurserna Medicinsk behandling inom ambulanssjukvård 7,5 hp och Specifik omvårdnad inom ambulanssjukvård 7,5 hp. Kursen omfattar 7,5 hp verksamhetsförlagd utbildning inom intrahospital vård som fördelas på anestesisjukvård 4,5 hp och akutsjukvård 3 hp. Kursen innehåller 6,5 hp vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 1 hp medicinsk vetenskap.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse


 • visa fördjupade kunskaper om omvårdnadsåtgärder och omvårdnadshandlingar inom anestesisjukvård

 • visa kunskaper om bedömning av patientens vitala funktioner före, efter och under anestesi/analgesi och sedering

 • redogöra för säkerhetsföreskrifter i samband med användning av medicinteknisk utrustning och förklara innebörden av olika parametrar vid monitorering

 • visa fördjupad kunskap om akutmottagningens fysiska och psykiska arbetsmiljö och dess påverkan på patienter och personal

 • visa förståelse för akutsjuksköterskans bedömning av patienters olika omvårdnadsbehov i samband med akut sjukdom eller trauma

 • visa fördjupade kunskaper om etiska problem inom akutsjukvård och fördjupad kunskap om kommunikation och bemötande inom olika kulturer

 • visa kunskap om lagar, författningar och förordningar relaterat till akutsjukvård


Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att skapa fri luftväg och med olika hjälpmedel genomföra assisterad och mekanisk ventilation

 • visa förmåga att handha medicinteknisk utrustning för basal övervakning samt tolka olika parametrar för att ta ställning till om och i så fall vilka åtgärder som skall vidtas

 • visa förmåga att självständigt identifiera olika patienters behov av omvårdnad, ge förslag till och genomföra omvårdnadsåtgärder

 • visa förmåga att identifiera patientens behov av läkemedel för smärtbehandling och sedering, infusions- och transfusionsterapi och administrera aktuell behandling enligt ordination , lagar, författningar och sjukhusets rutiner

 • självständigt planera och förbereda omhändertagandet av flera patienter med olika medicinska behov samtidigt

 • visa förmåga att självständigt agera vid sjukdomstillstånd och prioritera den enskilde patientens behov av omedelbar omvårdnad

 • dokumentera och utvärdera omvårdnads- och behandlingsåtgärder inom akutsjukvård
  tillämpa omvårdnadsforskning inom kunskapsområdet


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över vilken betydelse den perioperativa vårdprocessen och den högteknologiska miljön har för patientens välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet

 • reflektera över hur attityder och värderingar kan påverka patientens omvårdnad

 • med ett empatiskt och reflekterande förhållningssätt bemöta och kommunicera med patient och närstående

 • utvärdera sina kunskaper, egna prestationer och förmåga till lyhördhet och samarbete samt identifiera behovet av fortsatt kunskaps- och färdighetsutveckling

Innehåll

Medicinsk vetenskap
Akut omhändertagande
Avancerad HLR
Medicinteknisk utrustning och medicinteknisk säkerhet

Vårdvetenskap
Omvårdnadsprocessen och perioperativ vårdprocess
Omvårdnadshandlingar/omvårdnadsåtgärder och behandlingar
Etik
Högteknologisk vård och arbetsmiljö
Hygien och aseptik
Läkemedelshantering
Kommunikation och teamarbete
Klinisk bedömning och utvärdering, dokumentation
Evidensbaserad vård och omvårdnad
Lagar, författningar och förordningar

Undervisning

Handledning av specialistsjuksköterska i samverkan med klinisk adjunkt/klinisk lektor
Föreläsningar
Färdighetsträning
Simulerade akuta situationer
Litteraturstudier
Utarbetande av PM
Seminarier

OBLIGATORISKA MOMENT
Introduktion till kurs, seminarier, färdighetsträning, verksamhetsförlagda studier, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning.

Examination

Examination för kursen innebär bedömning av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt enligt formulerade inlärningsmål, AssCE-formuläret (Löfmark, A. et Thorell-Ekstrand, I., 2009) och kliniska examinationer relaterade till kursens mål.

Övriga föreskrifter

Student som ej blivit godkänd i verksamhetsförlagd utbildning har rätt att genomgå förnyad verksamhetsförlagd utbildning/praktik en gång (6 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100)).

Avbruten VFU i förtid
En student kan komma att underkännas på den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid på grund av grov oskicklighet, om det dessutom finns en påtaglig risk för att studenten kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen om han eller hon fortsatt deltar i den verksamhetsförlagda utbildningen.

En individuell plan skall bestämmas för studenten och delges honom eller
henne skriftligen. I denna plan, som skall beslutas av programkommittén,
skall anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd
studenten kan räkna med från institutionen och hur och när kontrollen och
eventuella nya kontroller kan äga rum och hur dessa skall gå till. En
student har rätt till maximalt tre kontrolltillfällen, dock högst ett per
år.

Studenten får inte delta i verksamhetsförlagd utbildning på nytt innan
programkommittén har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2010

 • Avhandlingar och vetenskapliga artiklar tillkommer. Kurslitteraturen kan bytas ut mot likvärdig litteratur enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst