Kursplan för Introduktion till keltisk litteratur

Introduction to Celtic Literature

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KS202
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-06
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-02-04
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  En B (områdesbehörighet 2) Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten.

 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-06. Kursplanen är reviderad 2008-10-23 och gäller fr.o.m. 2009-01-01.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna redogöra för huvuddragen i medeltida iriska och kymriska litterära genrer

- kunna redogöra för huvuddragen i medeltida irisk och kymrisk litteraturhistoria

- kunna redogöra för huvuddragen i det medeltida irländska och walesiska samhället

Innehåll

Delkursen fokuserar på centrala litterära genrer i medeltida irisk och kymrisk litteratur. Dessa illustreras genom studier av primärtexter i engelsk översättning och kritiska texter.

Undervisning

Undervisning på campuskursen: gruppundervisning. Undervisningsspråk är engelska. Undervisningen kan delvis ges med webbstöd.

Undervisning på nätkursalternativet: undervisning sker via den Internetbaserad lärmiljön. Ett antal fysiska träffar för gruppundervisning kan tillkomma. Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Inom campuskursen sker examinationen både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Inom nätkursalternativet sker examination skriftligt. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första provtillfället.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen ges inom ramen för första terminens studier i ämnet keltiska språk och utgör en del av Keltiska språk A.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

För tillträde till kursen Keltiska språk B krävs ytterligare 22,5 högskolepoäng från Keltiska språk A.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Introduktion till keltisk litteratur

Versioner av litteraturlistan