Kursplan för Mynt, ekonomi och propaganda

Coins, Economy and Propaganda

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AK659
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Antikens kultur och samhällsliv A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-08-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 10, 2011
 • Behörighet: Behörig till kursen är den som antagits till någon av historisk-filosofiska fakultetens magisterkurser eller masterprogram eller har kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter genomförd kurs skall studenterna ha uppnått följande mål:
- ha kännedom om mynt och mynttillverkning från antiken till medeltiden, myntens ursprung, myntbildernas utveckling och hur de använts i propandasyfte, samt i ekonomin.

Innehåll

Kursen kommer att studera, med besök på myntkabinetten i Stockholm och i Uppsala, antika grekisk-romerska och äldre nordiska mynt. Mynten användes för flera ändamål: som betalningsmedel, som propaganda, som identitetsmarkörer och i kapitalinvesteringar. Kursen behandlar mynten som objekt, hur de tillverkades och hur de användes i sina samhällen

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: PM-skrivning, grupparbeten och aktivt seminariedeltagande.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.