Kursplan för Fördjupning i allmän och specialiserad omvårdnad inom anestesisjukvård

Advanced Studies in General and Specialised Nursing in Anaesthesia Care

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3KR307
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-11-02
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: vecka 01, 2010
 • Behörighet: Godkända kurser Akutmedicin och medicinsk teknik inom akutsjukvård, 7,5 hp, Specifik omvårdnad inom anestesisjukvård, 7,5 hp, Subspecialiserad anestesi och anestesi vid speciella tillstånd, 7,5 hp, samt godkänd verksamhetsförlagd utbildning Perioperativ omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård, 7,5 hp samt godkänd del 1 motsvarande 7,5 hp i kursen Allmän och specialiserad omvårdnad inom anestesisjukvård, 15 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen är valbar och utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp. Kursen kan även genomföras inom internationellt utbytesprogram.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse


 • visa fördjupade kunskaper om specifik anestesiologisk omvårdnad och specialiserad
  anestesisjukvård inom valt område för de verksamhetsförlagda studierna

 • visa fördjupade kunskaper om pedagogiska teorier och didaktik i samband med information och undervisning

 • analysera anestesisjuksköterskans roll som arbetsledare relaterat till fördjupade kunskaper om
  ledarskap och organisationsmodeller

 • visa fördjupade kunskaper om metoder för datainsamling och dataanalys anpassade till
  empirisk forskning inom anestesisjukvård


Färdighet och förmåga

 • med ett helhetsperspektiv planera, genomföra och utvärdera omvårdnaden för patienten i
  samband med generell och lokal anestesi, analgesi och sedering

 • ansvara för övervakning och monitorering av vitala funktioner och rådgöra med anestesiolog om medicinska åtgärder

 • analysera och kritiskt granska maktstrukturer och konfliktfyllda situationer relaterat till ledarskap, gruppdynamik, genusperspektiv och diskriminering

 • planera och genomföra undervisning samt instruera olika studentkategorier och vårdpersonal

 • utarbeta strategier för implementering av nationella och internationella forskningsresultat samt initiera förändringsarbete inom anestesisjukvård


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • med ett professionellt förhållningssätt förespråka patientens och närståendes rättigheter

 • utvärdera sina kunskaper och färdigheter i omvårdnadsarbete och i sin undervisnings- och ledarfunktion samt reflektera över sin förmåga att omsätta förvärvade kunskaper och erfarenheter i nya situationer

 • med ett empatiskt och reflekterande förhållningssätt bemöta och kommunicera med patienter och närstående

Innehåll

Etik
Ledarskap
Arbetsmiljö
Pedagogik
Evidensbaserad vård och omvårdnad samt förändringsarbete

Undervisning

Handledning av specialistsjuksköterska i samverkan med klinisk adjunkt/klinisk lektor
Litteraturstudier
Utarbetande av PM
Seminarier

OBLIGATORISKA MOMENT
Introduktion till kurs, seminarier, färdighetsträning, verksamhetsförlagda studier, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning.

Examination

Examination av kursen innebär bedömning av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt enligt formulerade inlärningsmål, AssCE-formuläret (Löfmark, A. et Thorell-Ekstrand, I., 2009) studieuppgifter och kliniska examinationer relaterade till kursens mål.

Övriga föreskrifter

Student som ej blivit godkänd i verksamhetsförlagd utbildning har rätt att genomgå förnyad verksamhetsförlagd utbildning en gång (6 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100)).

Avbruten VFU i förtid
En student kan komma att underkännas på den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid på grund av grov oskicklighet, om det dessutom finns en påtaglig risk för att studenten kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen om han eller hon fortsatt deltar i den verksamhetsförlagda utbildningen.

En individuell plan skall bestämmas för studenten och delges honom eller
henne skriftligen. I denna plan, som skall beslutas av programkommittén,
skall anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd
studenten kan räkna med från institutionen och hur och när kontrollen och
eventuella nya kontroller kan äga rum och hur dessa skall gå till. En
student har rätt till maximalt tre kontrolltillfällen, dock högst ett per
år. Studenten får inte delta i verksamhetsförlagd utbildning på nytt innan
programkommittén har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2013

 • Backman, Jarl Rapporter och uppsatser

  2., rev. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thylefors, Ingela Ledarskap i human service-organisationer

  1. utg.: Stockholm: Natur och kultur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hansson Scherman, Marianne; Runesson, Ulla Den lärande patienten

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Morton, Patricia Gonce; Fontaine, Dorrie Critical care nursing : a holistic approach / [edited by] Patricia Gonce Morton, Dorrie K. Fontaine

  10. ed.: Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins/Wolters Kluwer, cop. 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sarvimäki, Anneli; Stenbock-Hult, Bettina Omvårdnadens etik : sjuksköterskan och det moraliska rummet

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forsberg, Christina; Wengström, Yvonne Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning

  3. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nagelhout, John J.; Plaus, Karen L. Nurse anesthesia

  5. ed.: St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders, [2013] cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Henricson, Maria Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Avhandlingar och vetenskapliga artiklar tillkommer

Referenslitteratur

 • Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice

  9.ed.: Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2012 [dvs. 2011]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice

  8th ed.: Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, s2013

  Se bibliotekets söktjänst