Kursplan för Katalanska A11

Catalan A11

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KL001
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-09
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  Sv B/Sv2 B och ett språk, lägst C-språk B/steg 3.

 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsstyrelsen 1986-11-13 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001-06-12 och senast reviderad 2007-01-18.

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i katalanska, varvid särskild vikt läggs vid läsfärdigheten. Den studerande ska behärska de grammatiska strukturerna i katalanskan samt uppnå ett korrekt uttal och förmåga att i tal och skrift uttrycka sig på katalanska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- ha förvärvat grundläggande kunskaper i katalanska

- ha byggt upp ett basordförråd och tillägnat sig grundläggande förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på katalanska

- ha förvärvat en förmåga att läsa enklare katalanska texter

- ha vissa kunskaper om Kataloniens kultur, historia och samhällsliv

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Nybörjarkurs med skriftlig och muntlig språkfärdighet (7,5 hp)

Systematisk genomgång av den katalanska grammatikens grunder. Översättning av enkel svensk text till katalanska. Grundläggande genomgång av katalansk fonetik och uttal.

Skriftlig examination.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- ha tillägnat sig grunderna i katalanskans uttal, grammatik och ordförråd

- skriftligt och muntligt kunna använda ett enkelt ordförråd

Delkurs 2. Textkurs (4,5 hp)

Genomgång av ca 100 sidor katalansk skönlitteratur. Vid läsningen av textkursen studeras grammatik, vokabulär och fraseologi. Muntliga övningar.

Skriftligt prov i vokabulär samt fortlöpande bedömning.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- ha utökat sina kunskaper i katalanskans grammatik, ordförråd och fraseologi

- ha förvärvat en viss förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på katalanska

Delkurs 3. Realia (3 hp)

Föreläsningar över Kataloniens historia, samhällsförhållanden och geografi.

Skriftlig examination.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- kunna redogöra för huvuddragen i Kataloniens historia

- kunna redogöra för Kataloniens geografi

- kunna redogöra för de Kataloniens politiska förhållanden och administrativa organisation samt vara insatt i aktuella samhällsfrågor

Examination

Examination sker skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på delkurserna 1 och 2.

Övriga föreskrifter

Kursen ges normalt på kvartsfart med start på höstterminen.

Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Nybörjarkurs med skriftlig och muntlig språkfärdighet (7,5 hp)

Delkurs 2. Textkurs (4,5 hp)

Delkurs 3. Realia (3 hp)

 • Puig i Scotoni, Pau Baskien och Katalonien : den långa vägen till självstyre : de baskiska och katalanska frihetssträvandena i historisk belysning

  1. uppl.: Lund: Kursverksamheten, 1986

  Se bibliotekets söktjänst

Ordböcker