Kursplan för Nationalekonomi B: Finansiell ekonomi

Economics B: Finance

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE672
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-05-31
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2009-09-30
 • Reviderad av: Nationalekonomiska institutionens styrelse
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  Genomgått Nationalekonomi A 1-30 hp och godkänd på minst 22,5 hp

 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- förstå och förklara kapitalmarknadens roll i resursallokeringen

- diskutera prisbildningen på finansiella marknader

- analysera de finansiella agenternas (hushåll, företag, institutioner, etc.) beteende och inverkan på kapitalmarknaderna

- identifiera och beskriva de institutionella förhållandena på de finansiella marknaderna

Innehåll

I en utvecklad marknadsekonomi fyller kapitalmarknaderna flera viktiga funktioner. Till de viktigaste av dessa hör att kanalisera resurser från sektorer med överskott på sparande till sektorer med underskott. Kapitalmarknaderna fyller också en central funktion vad gäller fördelningen av risktagande mellan olika placerare. För att kapitalmarknaderna ska kunna fylla dessa funktioner krävs en väl fungerande prisbildningsmekanism. I kursen diskuteras grundläggande begrepp och tekniker för att kunna analysera finansiella beslut. Följande moment och områden diskuteras i kursen:

a. Nuvärdeskalkyler och nuvärdesmodeller

b. Prissättningsmodeller för riskfulla finansiella tillgångar

c. Effektiva marknadshypotesen

d. Penning- och obligationsmarknaden

e. Företagets finansieringsval och kapitalkostnad.

f. Derivatinstrument - optionsteori

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen på kurslitteraturen. Betygsgraderna är väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte läsas av de studenter som tidigare läst kursen B/Finansiell ekonomi I.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Berk, Jonathan; DeMarzo, Peter Corporate finance

  International edition: Boston: Pearson Addison Wesley, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan