Kursplan för Symmetri i fysik

Symmetry in Physics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA158
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 31, 2010
 • Behörighet: 120 hp med Analytisk mekanik och relativitetsteori eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:


 • tillämpa reduktion med hjälp av momentavbildningar på nya system i klassisk mekanik

 • relatera traditionell och nutida matematisk utformning av mekanik och fältteori

 • analysera symmetrins viktiga roll i kvantmekanik, i kvantfältteori och i strängteori

 • härleda superströmmen för en supersymmetrisk verkan.

Innehåll

Symmetrier i klassisk mekanik:
Hamiltonfunktion. Symplektisk geometri. Hamiltonflöde. Liegruppverkan. Momentavbildningar. Reduktion av fasrummet.
Symmetrier i kvantmekanik:
Wiegners sats. Representationer av rotationsgruppen. Noetherströmmar. Inducerad representation av Poincare'gruppen. Spinorer.
Symmetrier i kvantfältteori:
Gaugesymmetrier. Supersymmetri. Superrummet. Becchi-Rouet-Stora-Tyutin (BRST)-symmetrier.

Symmetrier i strängteori: Sigmamodeller, Dualitet.

Undervisning

Föreläsningar i seminarieform med aktivt deltagande.

Examination

Inlämningsuppgifter som kan kompletteras med muntlig eller skriftlig tentamen (meddelas vid kursstart).

Övriga föreskrifter

Kursen ges som fristående kurs och doktorandkurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 08, 2015

 • Coleman, Sidney Aspects of symmetry : selected Erice lectures of Sidney Coleman

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan