Kursplan för Polska I

Polish I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PL000
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Polska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-09
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-25 och senast reviderad av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07.

Mål

Utbildningen syftar till att ge de första grunderna - med både praktisk och teoretisk inriktning - i polska språket.

Efter avslutad kurs ska studenten

- vara förtrogen med allmän grammatisk terminologi

- ha kunskap om grunderna - med både praktisk och teoretisk inriktning - i polska språket

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Nybörjarkurs I, 7,5 hp

Delkursen innehåller den allmänna grammatikens grunder och grammatisk terminologi samt grunderna i den polska formläran och syntaxen jämte ett basordförråd med uttalsträning.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- känna till grunderna i den polska formläran

- kunna ett visst basordförråd

- ha ett acceptabelt uttal

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 2. Nybörjarkurs II, 7,5 hp

Delkursen innehåller en genomgång av polsk formlära och syntax.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- ha viss förmåga att översätta från svenska till polska och omvänt med inriktning på vardagsspråkets ordförråd

- ha någon förmåga att tala och uppfatta polska.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt slutprov.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på båda delkurserna eller delkurs 2 Nybörjarkurs II.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser första terminens studier (på halvfart) i ämnet polska. Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Allmän grammatik:

 • Florby, Gunilla; Fält, Erik Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier

  2. uppl.: Uppsala: Scripta textproduktion, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Nybörjarkurs I:

 • Bielec, Dana Polish : an essential grammar

  London: Routledge, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kucharczyk, Janusz Zaczynam mówic po polsku

  Lódz: Wing, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dura, Ela; Malmgren, Sven-Göran; Toporowska-Gronostaj, Maria Rec. av Jacek Kubicki: Svensk-polsk ordbok och Polsk-svensk ordbok

  Ingår i:

  LexicoNordica.

  (1996) s. 229-241

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kubitsky, Jacek Slownik polsko-szwedzki : Polsk-svensk ordbok

  2., rev. uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 3. Nybörjarkurs II:

Allmänna handböcker: Ordböcker: