Kursplan för Orden som befriar. Texter om identitet och makt

The Words to Say It: Literature, Power and Identity

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV234
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap G2F, Retorik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-05-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2010
 • Behörighet:

  60 hp i ett ämne

 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen. Kursen är en fristående kurs på grundnivå som även kan inräknas som valfri kurs inom Retorik C, Litteraturvetenskap C samt Svenska 4.

Mål

Kursen har som syfte att göra de studerande förtrogna med grundläggande teorier om kön, makt och identitet med relevans för olika former av textanalys.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

- redovisa förtrogenhet med de begrepp och teorier som kursen tar upp

- visa självständig förmåga att applicera dessa teorier på olika former av texter, såväl sak- som fiktionsprosa

- använda och värdera de begrepp och teorier som ingår i kursen

- ge prov på en vidareutvecklad förmåga till kritisk och reflekterande läsning

Innehåll

Under kursen läses ett antal debatterande, essäistiska och skönlitterära texter, huvudsakligen från 1800-talet till nutid, vilka studeras utifrån teorier om makt och identitet (såsom teorier om genus, klass, etnicitet och sexualitet). Genomgående diskuteras frågan om hur identitetskategorier och maktordningar manifesteras i olika typer av texter.

Undervisning

Undervisning ges i form av seminarier, övningar i grupp kan förekomma.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och övriga förelagda övningar, samt genomförande av en skriftlig och/eller muntlig uppgift. Kursen bedöms med betygen VG, G eller U.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Orden som befriar - Kurslitteratur

Litteraturlistan skall betraktas som ett ramförslag. Texter kan tillkomma eller bytas ut.

Primärtexter

Därtill: Ett antal debattartiklar efter lärarens anvisningar.

Teoretiska texter

En del läses i utdrag.

 • Arping, Åsa Hushållet som romanverkstad? Fredrika Bremers Famillen H***

  Ingår i:

  Feministiska litteraturanalyser 1972-2002

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Butler, Judith Performative Acts and Gender Constitution : An Essay in Phenomenology and Feminist Theory

  Ingår i:

  Performing feminisms : feminist critical theory and theatre

  Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990

  s. 270–282

  Se bibliotekets söktjänst

 • Butler, Judith Giving an account of oneself

  New York: Fordham University Press, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Connell, R. W. Lindén, Åsa Maskuliniteter

  2. uppl.: Göteborg: Daidalos, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Felski, Rita Literature after feminism

  Chicago: University of Chicago Press, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gubar, Susan Critical condition : feminism at the turn of the century

  New York, N.Y.: Columbia Univ. Press, cop. 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Langås, Unni Könets dilemma : Feminism och litteraturforskning

  Ingår i:

  Feministiska litteraturanalyser 1972-2002

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindén, Claudia Moderlighetens metaforer hos Ellen Key och Friedrich Nietzsche

  Ingår i:

  Feministiska litteraturanalyser 1972-2002

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lykke, Nina Intersektionalitet : Ett användbart begrepp i genusforskningen

  Ingår i:

  Kvinnovetenskaplig tidskrift

  (2003) s. 47-57

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lönngren, Ann-Sofie Att röra en värld : en queerteoretisk analys av erotiska trianglar i sex verk av August Strindberg

  Lund: Ellerström, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mill, John Stuart Ryan, Alan On liberty and The subjection of women

  London: Penguin Books, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mortensen, Ellen Feminine floker i Ibsens Hedda Gabler

  Ingår i:

  Edda : nordisk tidsskrift for litteraturforskning

  (2006) nr. 4 s. 388–397

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rosenberg, Tiina Queerfeministisk agenda.

  Stockholm: Atlas, [2002]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sarrimo, Cristine När det personliga blev politiskt : 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi.

  Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sedgwick Kosofsky, Eve Mellan män

  Ingår i:

  Feminismer

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  (1985) s. 62–83

  Se bibliotekets söktjänst

 • Solanas, Valerie Stridsberg, Sara SCUM manifest

  Stockholm: Modernista, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tjønneland, Eivind Ibsens hysteriske kvinner

  Ingår i:

  Edda : nordisk tidsskrift for litteraturforskning

  (2006) nr. 4 s. 398–404

  Se bibliotekets söktjänst

 • Williams, Anna Att skapa litteraturhistoria

  Ingår i:

  Stjärnor utan stjärnbilder : kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet = [Stars without constellations]: [women and canon formation in 20th century literary historiography].

  Stockholm: Gidlund, 1997

  s. 29–48

  Se bibliotekets söktjänst