Kursplan för Algoritmer och datastrukturer I

Algorithms and Data Structures I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL210
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  10 hp programmering (Programkonstruktion, Programmeringsteknik II eller motsvarande) och 10 hp matematik, inklusive grundläggande algebra.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

 • analysera körtiden för en (enkel) algoritm/program i relation till indatats storlek, i bästa, sämsta, och genomsnittliga fall,
 • välja lämpliga algoritmer och datastrukturer för lagring av data, sökning och sortering, samt implementera dessa.
 • använda och implementera grundläggande grafalgoritmer.

Innehåll

Matematiska grunder: asymptotisk notation, summationer, rekursionsformler.

Datastrukturer: träd, prioritetsköer, "heaps".

Sökmetoder: binära sökträd, balanserade sökträd, hashtabeller.

Sorteringsmetoder.

Enkla grafalgoritmer: djup-först och bredd-först sökning.

Implementering av algoritmer och datastrukturer.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och

obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (4 hp) samt inlämningsuppgifter (1 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte räknas in i examen med Programkonstruktion II (1IT022) eller

Datastrukturer (1DL009, 1TD191, 1MB026).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2009

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C.: Introduction to Algorithms. 3rd ed. MIT Press, 2009.