Kursplan för Evolutionära processer

Evolutionary Processes

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG373
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2009-11-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2009
 • Behörighet:

  150 hp avslutade kurser, inklusive alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap. alt. 2) 90 hp biologi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen ska studenten

 • förstå och redogöra för centrala begrepp och processer inom evolutionsbiologin
 • kunna förklara och rekonstruera evolutionära processer utifrån dessa begrepp och processer
 • kunna arbeta med matematiska modeller för evolutionära processer och förstå deras uppbyggnad
 • kritiskt granska deras underliggande antaganden och prediktioner och planera vetenskapliga experiment för att testa dessa modeller
 • kunna sammanfatta traditionella modeller för evolutionära processer och relatera dessa till moderna studier av samma processer
 • kunna värdera, kontrastera och motivera ett ställningstagande kring kontroversiella hypoteser och modeller för evolutionära processer.

För studenter som läser kursen som startkurs på masterprogrammet i biologi ingår delkursen Aktuella trender i biologin. Efter denna delkurs ska studenten

 • visa insikt om biologins forskningsfront, historia och roll i samhället samt biologers yrkesliv
 • visa insikt i genusperspektiv, forskningsetik och vetenskapsfilosofi.

Innehåll

Kursen fokuserar på följande begrepp och processer: Fenotypisk och genetisk variation, genetisk drift, selektion, ärftlighet, inavel, fenotypisk plasticitet, genotyp-miljö-interaktioner, maternella och paternella effekter, evolutionära begränsningar, evolutionära och ekologiska avvägningar ("trade-offs"), reproduktiva kostnader, populationsdifferentiering, arter och artbegrepp, artbildningsprocesser.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, grupparbeten och självständigt arbete med planering av vetenskapliga studier, självständigt litteraturarbete. Stor vikt läggs vid problemformulering, hypotestestning och övningar kring kreativt tänkande. I övningar ligger även att kritiskt bedöma realismen in olika planerade försök, att arbeta i grupp under kort tid för att formulera och planera försök, och att presentera resultaten av dessa diskussioner.

Inom kursen utför studenterna ett litteraturprojekt om 4 hp. De studenter som läser delkursen Aktuella trender i biologin, vilken löper som en seminarieserie under hela kursperioden, utför i stället ett litteraturprojekt om 2 hp.

Examination

Teorikursen (11 hp) examineras genom skriftlig tentamen och obligatoriska övningar och seminarier. För delkursen Aktuella trender (2 hp) fordras närvaro och aktivt deltagande i seminarier för godkänt. För litteraturprojektet (2 hp eller 4 hp) fordras en godkänd uppsats som diskuteras vid ett seminarium.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2009

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Conner, Jeffrey K.; Hartl, Daniel L. A primer of ecological genetics

  Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, cop. 2004

  Se bibliotekets söktjänst