Kursplan för Protein engineering

Protein Engineering

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG301
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1F, Teknik A1F, Tillämpad bioteknik A1F, Kemi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2009-11-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2009
 • Behörighet:

  150 hp avslutade kurser. Alt. 1) 60 hp biologi och 30 hp kemi alt. 2) kemi 60 hp inkl. Biokemi 15 hp och bio logi 30 hp inklusive molekylärgenetik 15 hp samt i båda fallen Mikrobiell genetik eller Molekylär cellbiologi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Studenterna får under kursen möta ett aktuellt industrirelaterat molekylärbiologiskt och genteknologiskt problem. Målet är att ge eleverna fördjupade kunskaper och färdigheter som gör det möjligt att självständigt finna lösningar och i praktiken genomföra dessa lösningar. Dessutom är målet att visa att steget inte behöver vara långt för att kommersialisera en bioteknologisk uppfinning. Efter kursen ska studenten kunna

 • Analysera proteiners struktur och uppbyggnad med datorbaserade metoder
 • Redogöra för proteiners uppbyggnad och klassificering
 • Analysera och jämföra proteiners aminosyresekvens och struktur samt relatera denna information till proteiners funktion
 • Analysera och jämföra proteinsekvensdata
 • Förstå enskilda aminosyrors funktion och inverkan på proteiners löslighetsegenskaper, struktur och funktion
 • Förstå faktorer av betydelse för proteinveckningsprocesser
 • Med biotekniska metoder konstruera plasmider för expression av naturliga och modifierade gener i bakteriellt expressionssystem
 • Analysera proteiners DNA sekvens med avseende på faktorer som kan ha betydelse för expressionsförloppet och det uttryckta proteinets egenskaper, samt baserat på denna analys konstruera modifieringar i syfte att förändra ett proteins egenskaper
 • Konstruera primers for isolering av gener med PCR
 • Kunna genomföra ett PCR-baserat mutagenes experiment
 • Med biokemiska metoder isolera proteiner i milligramskala samt utföra proteinkristallisationsexperiment Föra laboratoriedagbok enligt GLP
 • Göra en enkel forskningsplan, affärsplan och marknadsundersökning för en bioteknologisk uppfinning

Innehåll

Föreläsningar och datorbaserade övningar om bioteknologiska metoder, proteiners uppbyggnad, struktur, klassificering och funktion. Projektbaserade bioteknologiska experiment samt producera modifierade produkter.

Föreläsningar, seminarier och datorövningar om entreprenörskap.

Studiebesök och annan information om de krav som ställs på en bioteknolog i yrkeslivet.

Studenten ska även presentera och försvara bioteknologiska problemlösningar och resultat, samt genomföra dokumentation av det laborativa delen som motsvarar de krav som de kommer att möta i ett kommande yrkesliv.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Deltagande i seminarier, laborationer och därtill hörande lektionsundervisning, gruppövningar , duggor och datorövningar är obligatorisk.

Examination

Teoridelkurs (7 hp): Skriftlig examination som omfattar bioteknologiska metoder, protein fysikaliska metoder samt proteiners uppbyggnad och klassificering

Praktisk del : Studenten ska redovisa en korrekt utförd (enligt GLP) laboratoriedagbok, redovisa experimentella resultat (5 hp) samt redovisa en enkel forskningsplan med tillhörande affärsplan och marknadsanalys (3 hp).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.