Kursplan för Klimatet, energin och det moderna samhället

Climate, Energy and Society

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV004
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-28
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2010
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • redogöra för och diskutera klimat- och energifrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv;

 • utifrån en övergripande förståelse av det moderna samhället redogöra för och kritiskt förhålla sig till olika lösningsförslag på klimat- och energiproblematiken;

 • diskutera och argumentera för och emot olika forskares och andra aktörers ståndpunkter och argumentation i klimat- och energidebatten.

Innehåll

Kursen behandlar frågor rörande problematiken kring klimat och energiförsörjning. Uppmärksamhet ägnas åt växthuseffekten, klimatvariationer i tid och rum, metoder för klimatforskning och olika faktorer som påverkar klimatet. Vidare diskuteras olika energislags betydelse för det moderna samhället och dess historiska utveckling. Som en del av detta ges en orientering i energisystem och energikriser. I relation till detta diskuteras olika samhällens sårbarhet, både från ett historiskt och samtida perspektiv, och begrepp som Peak Oil (topproduktion) introduceras. Kursen gör även en ansats att belysa kontroverser kring forskning och politik: prognoser, riskforskning och försiktighetsprincipen. Därutöver behandlas konsekvenser av klimatförändringar och förändrade energitillgångar på bland annat ekosystem, vattenförsörjning, jord- och skogsbruk, naturkatastrofer, hälsa, ekonomi och konflikter. Slutligen belyses framtidsscenarier och strategier för att hantera klimat- och energiproblem.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion.

Examination

Studenten examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten (4,5 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 42, 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • What next : Vol. 3, Climate, development and equity

  Uppsala: Dag Hammarskjöld Foundation, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Leggewie, Claus; Welzer, Harald Slutet på världen så som vi känner den : klimatet, framtiden och demokratins möjligheter

  Göteborg: Daidalos, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Artikelkompendium

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Berners-Lee, Mike; Clark, Duncan Den brännande frågan : att förbruka hälften av världens olja, kol och gas är ödesdigert : hur tar vi oss ur beroendet?

  Stockholm: Karneval, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan