Kursplan för Global miljöhistoria

Global Environmental History

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV002
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-28
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och diskutera historiska samhällens och kulturers relation till och nyttjande av naturen;
 • redogöra för centrala miljöhistoriska processer och förklaringsmodeller rörande olika samhällens framväxt och nedgång, samt relatera dessa till relevanta samtida frågor inom hållbarhetsområdet;
 • utifrån ett miljöhistoriskt perspektiv redogöra för och diskutera de mest framträdande av 1700 - 1900-talets utmaningar, diskurser och idéer inom hållbarhetsområdet.

Innehåll

Världens miljöhistoria: generella perspektiv växlas med specifika nedslag i olika historiska skeenden och geografiska platser. Historiska samhällens och kulturers natursyn och naturumgänge, med fokus på de tre nivåerna: mental nivå, interaktiv nivå (människa-naturinteraktion) och ekologisk nivå. De tre nivåerna motsvarar löst den akademiska indelningen i humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Människans evolution som kulturvarelse, jordbrukets uppkomst och de tidiga stadskulturerna. Den moderna världen med fokus på européernas expansion, industrisamhällets framväxt och globaliseringen. Ekosystemen (inklusive mänskliga samhällen) med dess djur, växter och sjukdomar som historiskt relevanta faktorer. 1800- och 1900-talens miljöproblem och miljö- och naturresursdiskussion.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, seminarier och miljöhistoriska exkursioner. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner. Inslag av konstskapande används som inlärningsform.

Examination

Studenten examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten (4,5 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Pointing, Clive A new green history of the world : the environment and the collapse of great civilizations

  London: Vintage, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Radkau, Joachim Nature and power : a global history of the environment

  1. English ed.: Washington, D.C.: German Historical Institute, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Artikelkompendium

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan