Kursplan för Global miljöhistoria

Global Environmental History

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV002
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-28
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2010
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • redogöra för och diskutera historiska samhällens och kulturers relation till och nyttjande av naturen;

 • redogöra för centrala miljöhistoriska processer och förklaringsmodeller rörande olika samhällens framväxt och nedgång, samt relatera dessa till relevanta samtida frågor inom hållbarhetsområdet;

 • utifrån ett miljöhistoriskt perspektiv redogöra för och diskutera de mest framträdande av 1700 - 1900-talets utmaningar, diskurser och idéer inom hållbarhetsområdet.

Innehåll

Världens miljöhistoria: generella perspektiv växlas med specifika nedslag i olika historiska skeenden och geografiska platser. Historiska samhällens och kulturers natursyn och naturumgänge, med fokus på de tre nivåerna: mental nivå, interaktiv nivå (människa-naturinteraktion) och ekologisk nivå. De tre nivåerna motsvarar löst den akademiska indelningen i humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Människans evolution som kulturvarelse, jordbrukets uppkomst och de tidiga stadskulturerna. Den moderna världen med fokus på européernas expansion, industrisamhällets framväxt och globaliseringen. Ekosystemen (inklusive mänskliga samhällen) med dess djur, växter och sjukdomar som historiskt relevanta faktorer. 1800- och 1900-talens miljöproblem och miljö- och naturresursdiskussion.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, seminarier och miljöhistoriska exkursioner. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner. Inslag av konstskapande används som inlärningsform.

Examination

Studenten examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten (4,5 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Pointing, Clive A new green history of the world : the environment and the collapse of great civilizations

  London: Vintage, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Radkau, Joachim Nature and power : a global history of the environment

  1. English ed.: Washington, D.C.: German Historical Institute, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Artikelkompendium

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan