Kursplan för Livsfilosofi och det moderna samhället

Life's Philosophy and Modernity

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV007
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-28
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 03, 2011
 • Behörighet: Universitetsstudier 60 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • analysera och anlägga ett personligt förhållningssätt till den livsfilosofiska dimensionen av hållbarhetsproblematiken;

 • kritiskt förhålla sig till olika uppfattningar om det goda livet och det goda samhället i olika historiska epoker, skilda kulturer och religioner;

 • analysera och reflexivt förhålla sig till kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet ur ett livsfilosofiskt perspektiv;

 • reflektera över och kritiskt diskutera sin egen livsfilosofiska värdegrund och livsstil.

Innehåll

Livsfilosofins betydelse för miljö- och utvecklingsproblematiken. Uppfattningar om det goda livet i olika historiska epoker och skilda kulturer och religioner. Det moderna samhällets värdegrunder. Människans natur, behov och moral utifrån olika perspektiv. Forskning och teorier om lycka, livsstilar och existentiella grundsyner, reflektioner och egna erfarenheter. Visioner av det goda samhället.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra med relevanta livsfilosofiska erfarenheter. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och självreflektion.

Examination

Studenterna examineras genom skrivuppgifter, projektarbeten och aktivt deltagande vid seminarier.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 13, 2011

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Artikelkompendium

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Naess, Arne; Haukeland, Per Ingvar Karlsson, Mona C. Livsfilosofi : ett personligt bidrag om känslor och förnuft

  [Ny utg.]: Stockholm: Natur och kultur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Björk, Nina Lyckliga i alla sina dagar : om pengars och människors värde

  Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk