Kursplan för Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner

Sustainable Development: Values, Worldviews and Visions

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV023
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 03, 2011
 • Behörighet: Universitetsstudier omfattande 90 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • redogöra för olika synsätt och ideologier inom hållbarhetsområdet;

 • redogöra för och kritiskt analysera kontroverser, likheter och oenigheter i miljö- och utvecklingsdebatten genom att härleda olika ståndpunkter till grundantaganden och synsätt kring natur, människan, teknik och utveckling;

 • beskriva och kritiskt förhålla sig till skilda framtidsvisioner om en hållbar utveckling.

Innehåll

Tonvikt läggs vid att analysera olika synsätt på tillståndet i världen inom miljö- och utvecklingsområdet. Miljöfrågans utveckling och utvecklingsbegreppets framväxt kartläggs. Kursen gör även en ansats att diskutera olika etiska, filosofiska och vetenskapliga synsätt på människans förhållningssätt till naturen. Likaså belyses olika synsätt på utveckling och teknik med tonvikt på utvecklingskritiska perspektiv. Synsättsanalys av debatter kring miljö- och utvecklingsfrågor är för kursen en återkommande arbetsmetod. Slutligen bemöts skilda visioner om framtiden.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier, litteraturstudier och gruppdiskussioner. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika vetenskapliga discipliner. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande samt kritisk reflektion kring egna och andras värderingar.

Examination

Studenterna examineras genom skrivuppgifter inför och aktivt deltagande vid seminarier (7,5 hp) samt avslutningsvis genom PM-skrivande (7,5 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen ingår även i Hållbar utveckling B, 30 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2011