Kursplan för Innovationsledning och entreprenörskap

Innovation Management, Entrepreneurship and IPR

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE012
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tillämpad bioteknik A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  120 hp inklusive Ekonomisk styrning.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Det övergripande målet med kursen är studenten skall få en god förståelse för principerna bakom FoU och innovationsledning i särskilt det större etablerade bioteknikföretaget, men också i ett litet nystartat entreprenörsföretag.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för de olika stegen i en affärsutvecklingsprocess
 • redogöra för krav på management och styrelse/ägare i olika utvecklingssituationer
 • översiktligt analysera en marknadssituation
 • bedöma resursbehov och hinder i den tidiga affärsutvecklingen
 • självständigt formulera en affärsplan baserad på en teknisk utvecklingsidé
 • i grupp planera och genomföra ett utvecklingsprojekt
 • grunderna för det industriella rättskyddet, särskilt inom bioteknisk industri

Innehåll

Kursen behandlar olika steg i en affärsutvecklingsprocess baserad på tekniska (innovativa) idéer eller nya, interna eller externa, forskningsresultat. Härvid behandlas de krav på ledning och ägare som möter det forskningsintensiva företaget samtidigt som hinder och möjligheter i arbetet att föra en idé till marknaden behandlas. Kursen har ett fokus på FoU och innovationsprocesser i det etablerade, större företaget, men även det nystartade, entreprenöriella företagets utvecklingsproblematik berörs. Förutom teoretiska kunskaper om innovationsprocesser kommer olika verktyg för att genomföra ett projekt att identifieras och behandlas. Kursen genomförs som en blandning av föreläsningar, seminarier, övningar samt avgränsade projektarbeten.

Kursen genomförs i nära samarbete med erfarna entreprenörer, riskkapitalister och affärsutvecklare som delar med sig av erfarenheter från affärsutveckling i praktiken.

I kursen ingår följande moment:

Affärsidé, affärsplan, affärsutveckling

Tidig marknadskoppling

Finansiering av FoU i olika affärssammanhang

Krav på management i olika utvecklingsfaser

Belöningssystem i kunskapsföretag

Strategiska allianser

Industriellt rättsskydd och dess roll i forskningsbaserad utvecklingsprojekt

FoU och innovationsledning i bioteknisk industri

Undervisning

Föreläsningar. Seminarier. Projektarbeten och förberedda fallstudier. Ett viktigt inslag är gästföreläsningar av representanter för bioteknisk industri.

Examination

Kursen examineras genom tentamen (7 hp)och skriftliga redovisningar av projekt (3 hp). För godkänd kurs krävs godkänt på tentamen och projektredovisningar samt deltagande i alla obligatoriska kursmoment.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.