Kursplan för Mikrovågssystem

Microwave Systems

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE653
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2010
 • Behörighet: 120 hp inklusive Mikrovågsteknik. Kursen Antennteori rekommenderas.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • beskriva funktionen hos aktiva mikrovågskomponenter.

 • konstruera och utvärdera enkla subsystem som ingår i mikrovågssystem.

 • redogöra för funktionen hos sammansatta subsystem som balanserade blandare och förstärkare och hur dessa sätts samman till fungerade system.

 • hantera de begränsningar som hårdvaran sätter för ett trådlöst system.

 • beskriva funktionen hos några viktiga mikrovågssystem och känna till olika tillämpningar av mikrovågsteknik utanför IT området.

Innehåll

Två-port effektförstärkning. Transducerförstärkning och stabilitet. Konstruktion av förstärkare för maximal eller konstant förstärkning. Brus i mikrovågskomponenter. Konstruktion av lågbrusig förstärkare. Nät för förspänning. Oscillatorer. Detektorer och enkla blandare. Balanserade förstärkare. Intermodulation. Komplexa blandare. Brus i mikrovågssystem. Mikrovågskommunikationssystem. Satellitsystem. Radarsystem. Radiometri. Mikrovågsutbredning. Mikrovågsuppvärmning. Energiöverföring med mikrovågsstrålning. Biologiska effekter.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och projektarbete.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig tentamen vid kursens slut, obligatoriska laborationer samt projektarbete.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2010