Kursplan för Användning av MATLAB

Using MATLAB

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD311
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2009-08-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 31, 2009
 • Behörighet: Matematik D (områdesbehörighet 8) Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna


 • använda MATLAB:s utvecklingsmiljö på ett effektivt sätt

 • skriva egna välstrukturerade program i MATLAB

 • välja och använda MATLAB:s inbyggda funktioner och använda dessa för att lösa beräkningsproblem och för att visualisera resultat

 • överföra en enkel matematisk modell till kod i MATLAB

 • förklara grundläggande principer, fördelar och begränsningar med numeriska beräkningar

 • skriftligt redovisa resultat från MATLAB på ett välstrukturerat sätt

Innehåll

MATLAB:s utvecklingsmiljö, datatyper, inbyggda funktioner och aritmetiska uttryck, MATLAB-filer (m-filer, mat-filer), import och export från/till MATLAB till/från andra filformat. Enkel programmering och Grundläggande grafik: att skriva egna program, grundläggande programstruktur (if, for och while), kommandofiler och funktioner, parameteröverföring, algoritmbegreppet. Grundläggande beräkningar med MATLAB: linjära ekvationssystem, minstakvadratanpassning, interpolation, nollställen.
Avancerade datorberäkningar med MATLAB: lösning av ordinära differentialekvationer och integraler. Avancerad programmering: egna funktioner och att skriva program som innehåller flera underprogram. Felhantering. Avancerad grafik.

Undervisning

Kursen ges som nät/distanskurs. Kommunikation och handledning är helt nätbaserad. Undervisningen sker på svenska.

Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter. För högre betyg ges en särskild hemuppgift alternativt hemtentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2009

Meddelas senare/To be decided.