Kursplan för Utbildningssociologi, metoder

Sociology of Education, Methods

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK027
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-03-11
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-08-17
 • Reviderad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi.

Kursplanen gäller från och med höstterminen 2008.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

- kunna översiktligt redogöra för inom utbildningssociologin centrala forskningsmetoder, tekniker för datainsamling och databearbetning samt tillvägagångssätt vid tolkning av data

- kunna praktiskt tillämpa några av dessa metoder, tekniker och tillvägagångssätt, exempelvis observationer, enkäter, intervjuer, statistisk bearbetning och utnyttjande av skriftliga källor

- ha påbörjat planeringen av ett självständigt arbete

Innehåll

Kursen ger en överblick över centrala forskningsmetoder samt bekantskap med insamlings- och bearbetningstekniker.

Tonvikten ligger vid

- forskningsverktyg och tillvägagångssätt vid arbete med observationer, enkäter, intervjuer, statistisk bearbetning och utnyttjande av skriftliga källor

- tillämpningar inom aktuell utbildningssociologisk forskning

I kursen ingår att bevista och i efterhand kommentera minst en doktorsdisputation, gästföreläsning eller liknande.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk närvaro krävs vid ventileringen av skriftliga redovisningar.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bourdieu, Pierre; Broady, Donald; Palme, Mikael Kultursociologiska texter

  4. uppl.: Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion, 1993

  Bourdieu, Pierre, "Distinktionen, s 246-310; 65 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bourdieu, Pierre Comprendre : i La misère du monde

  Paris: Seuil, 1993

  s. 903-939 ; 43 sidor. Eng. övers. "Understanding, Bourdieu, Pierre (red.)The Weight of the World, Stanford University Press, Stanford, California, 1993, s. 607-626

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bourdieu, Pierre Raisons pratiques : sur la théorie de l'action

  Paris: Seuil, 1994

  Bourdieu, Pierre, "L'illusion biographique"p. 81-89. Sv övers: "Den biografiska illusionen", i Bourdieu, Pierre, Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori, Stockholm: Daidalos, s. 68-75; 8 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Broady, Donald; Börjesson, Mikael En social karta över gymnasieskolan i Stockholm i slutet av 1900-talet

  Ingår i:

  Studies in educational policy and educational philosophy : e-tidskrift

  vol. 2002 (2002) nr. 1

  E-tidskrift, 2002:1 (Uppsala universitet, red Ulf P Lundgren).

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Broady, Donald Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg

  1998

  Uppsala: SEC/ILU, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 15. PDF-version, 129 kb, tillgänglig på www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf (26 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Börjesson, Mikael Om att klassificera sociala grupper

  2006

  I: Börjesson, Mikael, Heyman, Ingrid, Langerth Zetterman, Monica, Larsson, Esbjörn, Lidegran, Ida & Palme, Mikael (red): Fältanteckningar. Uppsala: Uppsala universitet, SEC, Skeptronserien, s. 249-258. (10 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dahmström, Karin Från datainsamling till rapport : att göra en statistisk undersökning

  3., [aktualiserade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2000

  200 sidor i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Erikson, Robert; Jonsson, Jan O Ursprung och utbildning. Social snedrekrytering till högre studier

  Huvudbetänkande från Utredningen om den sociala snedrekryteringen till högre studier. SOU 1993:85 (432 s.) 350 sidor i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Walford, Geoffrey Doing qualitative educational research : a personal guide to the research process

  New York: Continuum, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wärneryd, Bo Att fråga : om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter

  5., [omarb.] uppl.: Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB), 1990

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk